Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage van de ouders. Het betalen van de vrijwillige bijdrage is geen voorwaarde voor toelating van uw kind of meedoen aan de verschillende activiteiten die vanuit de ouderbijdrage bekostigd worden. Voor kinderen die na januari op school komen, wordt de helft van het vastgestelde bedrag in rekening gebracht. De ouderraad beheert het schoolfonds. De MR stelt de jaarlijkse begroting vast en controleert de inkomsten en uitgaven. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor alle niet gesubsidieerde kosten, zoals schoolreisjes, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, attenties voor langdurig zieken, sportevenementen, excursies, feesten en voor de afscheidsavond van groep 8. Dit zijn voor de kinderen belangrijke en vooral leuke activiteiten. Het bedrag wordt per schooljaar vastgesteld en bekendgemaakt (zie informatiekalender). Voor het innen van de ouderbijdrage vragen we u bij inschrijving een automatische incasso in te vullen. Wanneer u vragen heeft m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage kunt u op school terecht of bij de penningmeester van de Ouderraad mevr. Miriam Hindriksen, tel 06-1153 2262

De bijdrage ziet er als volgt uit:
Groepen 1 t/m 4 : € 32,50
Groepen 5 en 6 : € 37,50
Groepen 7 en 8 : € 52,50

Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Tussen- en buitenschoolse opvang

Tussenschoolse voorziening
Tussen de middag eten de kinderen samen een broodje in de klas en gaan ze een kwartiertje buiten spelen. Op deze manier willen we rust en regelmaat creëren.

Buitenschoolse voorziening
De Buitenschoolse Opvang vindt plaats in school. Partou zorgt voor de opvang. Meer informatie vindt u op www.partou.nl In onze school is ook een peuterspeelzaal aanwezig. Voor meer informatie verwijzen we naar www.spsh.nl.