Onderwijsresultaten

We meten de resultaten van ons onderwijs met Cito-toetsen. De kinderen in groep 8 doen voor de schoolkeuze Schooleindonderzoek IEP van bureau ICE. De kinderen in groep 8 maken een schoolkeuze. Richtinggevend voor de keuze zijn de resultaten van de Cito-toetsen van de afgelopen 3 schooljaren. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is één van de door het ministerie van OCW goedgekeurde eindtoetsen. Deze toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen wij inzicht welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) de leerlingen beheersen. De uitslag van de eindtoets wordt gebruikt als second opinion om het schooladvies compleet te maken.
In 2019 heeft de inspectie onze school bezocht voor een onderzoek. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. PCB ‘De Weidebloem’ valt onder het basistoezicht.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Toelichting op de resultaten

Wij richten ons schoolbreed op betere resultaten. Onze school is van mening dat deze gegevens lees- en interpretatiebegeleiding nodig hebben. Hoe zijn de resultaten behaald? Welke inspanning is geleverd? Zijn aspecten als persoonlijke ontwikkeling en geestelijk welbevinden niet even belangrijk? En zijn deze laatste wel te meten? Toch willen we alert en kritisch blijven op ons handelen.