Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

De kinderen zijn in alle groepen dagelijks met verschillende opdrachten bezig. De leerkrachten begeleiden de kinderen tijdens het uitvoeren van de activiteiten. Dagelijks observeert en volgt de leerkracht hoe het kind werkt en wat het resultaat daarvan is. Naast de dagelijkse signalering volgen we de ontwikkeling van de kinderen systematisch. Om de ontwikkeling van de kleuters te volgen, screenen we in de kleutergroepen aan de hand van DORR (Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren). De ontwikkeling van de kinderen van groep 3-8 hebben we in beeld door: methode-gebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen (CITO). Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruiken we EigenwijzR.
De resultaten en observaties van de ontwikkeling van de kinderen leggen we vast in het digitale kindvolgsysteem.
De leerkrachten spreken regelmatig over de ontwikkeling van het kind. Onze interne begeleiders heeft regelmatig een spreekuur. Naast deze gesprekken hebben we naar aanleiding van de IEP resultaten in de maanden februari en juni collegiaal consultatie overleg. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 bespreken de kinderen van de onderbouw. De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 bespreken de kinderen van de bovenbouw. Dit alles gebeurt onder leiding van de interne begeleider.

Extra begeleiding

We willen graag, dat elk kind zich prettig voelt en de kans krijgt zich te ontplooien binnen zijn eigen mogelijkheden. Daarom zijn we extra oplettend, wanneer we merken, dat een kind bijvoorbeeld minder goed meekomt in de groep of juist flink boven het gemiddelde niveau werkt. Alert zijn we ook, wanneer een kind laat blijken dat het geen zin meer heeft om naar school te gaan. Op dat moment bekijken we, of het kind extra aandacht nodig heeft of een andere benadering vereist. Eerst proberen we binnen de groep tijd voor uw kind vrij te maken om extra aandacht te geven aan zijn problemen met de leerstof of om met haar/hem te praten over wat haar/hem dwars zit. Als duidelijk wordt, dat deze hulp niet voldoende is, schakelt de leerkracht onze interne begeleider (IB-er) of de gedragsdeskundige in.

Kinderen met een hoge intelligentie

Wanneer we merken dat kinderen meer kunnen dan de basisstof dagen we ze uit. Dat doen we bijvoorbeeld door leerstof te compacten (leerstof samenvoegen) en ze vervolgens plustaken aan te bieden. Ook maken we gebruik van levelwerk, dit is verdiepings- en verrijkingsstof waarmee we de kinderen extra uitdagen. Kinderen in de groepen 5 tot en met 8 die heel hoog scoren op IEPbegrijpend lezen en rekenen gaan een dagdeel per week naar de Plusklas. In de Plusklas besteden we aandacht aan leren leren en worden ze gestimuleerd samen allerlei opdrachten uit te voeren. Is de IEPscore in groep 8 nog zo hoog, dan kan een kind in aanmerking komen voor Dotato. Dat is een samenwerking met het Roelof van Echten College. Kinderen krijgen dan les van docenten in vakken als science, filosofie en wiskunde.
Ook voor andere talenten is er een samenwerking met het Roelof van Echtencollege voor kinderen die daarin uitblinken: het Discovery- (techniek) en Discoockerie (koken)-project. Jaarlijks kunnen wij hiervoor een aantal kinderen aanmelden.
Image

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Zorgteam

Het zorgteam bespreekt iedere maand de kinderen die extra zorg nodig hebben. Vanuit dit zorgoverleg worden nieuwe afspraken gemaakt om de kinderen verder te helpen. Dit doen we natuurlijk in overleg met u als ouder/verzorger.

Ondersteuning van het jonge kind

De lokalen van de groepen 1 en 2 zijn speelwerklokalen: de kinderen hebben veel ruimte om te werken en te spelen. We beginnen iedere ochtend met de starttaak: allerlei verschillende opdrachten in het kader van het thema. Daarna gaan de kinderen in de kring. Deze kring neemt een belangrijke plaats in, want we komen daar steeds in terug.
Godsdienstige vorming, taalontwikkeling, muzikale vorming, instructie van de opdrachten en het fruit eten doen we allemaal in de kring. Kinderen hebben een rijke speelleeromgeving nodig. Het thema is daarom uitgangspunt voor het spelen. In het lokaal bevinden zich hoeken, zoals een huishoek,, bouwhoek, constructie-hoek, ontdekhoek, taal/leeshoek en knutselhoek, waarin de kinderen spelend kunnen leren. Het thema komt in alle hoeken terug. De rol van de leerkracht is tijdens het spelen goed observeren en actief meespelen met dezelfde materialen en spel spiegelen. Kinderen kiezen aan de hand van het digikeuzebord in welke hoek ze spelend willen leren. In de groepen 1 en 2 leren we de kinderen om te gaan met taken. In iedere groep hangt een takenbord. Het kind kan hierop zien welke taak hij of zij die dag heeft. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen leren om dingen zelf te doen, bv. zelf je spullen pakken en weer opruimen, zelf uit- en aankleden, enz. We noemen dit zelfredzaamheid. In groep 2 leren de kinderen zelfstandig te werken. Ze kunnen dan ongeveer 30 minuten zelf werken zonder de leerkracht te storen. De leerkracht heeft dan tijd om een kind extra hulp te geven of om te observeren.

Ondersteuning vanuit de vereniging

Sommige kinderen hebben een zeer specifieke onderwijsbehoefte, waarbij extra ondersteuning in school noodzakelijk is om hen een fijne plek te bieden op school. Voor deze kinderen is het mogelijk om een arrangement aan te vragen. Voorheen deden we dat bij de ‘commissie van arrangeren’ van ons samenwerkingsverband. Tegenwoordig worden de beschikbare gelden voor de arrangementen verdeeld over de besturen. Dat betekent dat we deze arrangementen nu bij onze eigen vereniging kunnen aanvragen. Zo zorgen we ervoor dat we snel en zonder al te veel bureaucratische handelingen de juiste zorg voor die kinderen beschikbaar hebben.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing van ons samenwerkingsverband beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

We werken op PCB ‘De Weidebloem’ met het vijf-gelijke-dagen model. Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30- 14.00 uur naar school. Dat is 25 uur per week en op jaarbasis 980 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.