Leerplicht en vervolgonderwijs

Aanmelden

Het is gebruikelijk dat een kind op de leeftijd van 4 jaar naar de basisschool gaat. We vragen u om uw kind op tijd aan te melden (zeker vanaf het 3e jaar). Soms zijn er echter bijzonderheden in de ontwikkeling bekend waardoor de aanmelding anders verloopt. We vragen u dan om te zorgen voor een vroegtijdig contact met de basisschool. Zo hebben we voldoende tijd om samen af te stemmen wat uw kind nodig heeft. U kunt uw kind schriftelijk aanmelden middels het aanmeldformulier. Op basis van de verkregen informatie wordt vervolgens besloten of uw kind toegelaten kan worden. Een uitgebreide toelichting vindt u in het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school.

Verzuimbeleid

Vanaf de leeftijd van 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dat betekent dat uw kind niet zonder geldige reden thuis mag blijven. Ziekmeldingen van kinderen verwachten we altijd voor schooltijd (telefonisch of via de mail). Als wij een half uur na het begin van de school geen bericht hebben waarom uw kind niet op school is, nemen wij contact met u op.

Alle ouders ontvangen de door gemeente en basisscholen vastgestelde richtlijnen verlofaanvragen. Binnen deze richtlijnen wordt ook aangegeven hoe u vakantieverlof of verlof om gewichtige omstandigheden bij school kunt aanvragen. Voor bruiloften, jubilea en dergelijke kunt u vrij vragen bij de locatiedirecteur. Van de schoolvakanties mogen wij niet afwijken. De schoolleiding mag dan ook geen toestemming geven eerder op vakantie te gaan of later terug te komen. Alleen in bijzondere gevallen mag hiervan worden afgeweken. Overlegt u in die gevallen in een vroegtijdig stadium met de locatiedirecteur. Als een verlofaanvraag wordt afgewezen en kinderen zijn toch afwezig, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De locatiedirecteur is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De school houdt een registratie bij van het schoolverzuim. Voor eventuele aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de locatiedirecteur of tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogeveen.
Image

Vrijstelling leerplicht

Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te volgen. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij ziek is of van school is geschorst, of wanneer uw kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan gebeuren). Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de locatiedirecteur. Als uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om (nog langer) onderwijs te volgen, moet u met een verklaring van een arts of een psycholoog een verzoek om vrijstelling doen van de leerplicht. Dit verzoek moet u indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bij langdurige ziekte van een leerling kan door school en/of ouders ondersteuning gevraagd worden bij de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen van een schoolbegeleidingsdienst.

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs begint voor onze leerlingen een nieuw avontuur: starten in het voortgezet onderwijs. Om de kans op een succesvolle overstap te vergroten is het, naast een goede overdracht van kennis en informatie, ook van belang dat de leerlingen met het juiste schooladvies de school verlaten. In deze paragraaf wordt de route richting het voortgezet onderwijs beschreven en delen we hoe het schooladvies tot stand komt.

Spoorboekje overgang naar het voortgezet onderwijs
Vanaf 2023-2024 verandert er het één en ander aangaande de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zo wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets, wordt de doorstroomtoets eerder gemaakt (begin februari) dan u van de eindtoets gewend bent, en worden alle aanmelding richting het voortgezet onderwijs in dezelfde week gedaan. Al deze aanpassingen zijn er op gericht om kinderen dezelfde onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Deze veranderingen hebben geleid tot de volgende nieuwe route:
  • Scholen melden de leerlingen van groep 8 aan voor een doorstroomtoets tussen 1 oktober en 15 november.
  • De leerlingen krijgen tijdens een gesprek waar vanzelfsprekend ook de ouders bij zijn hun voorlopige schooladvies tussen 10 en 31 januari.
  • De doorstroomtoets wordt afgenomen in de eerste twee weken van februari.
  • Bij scholen is het resultaat van de doorstroomtoets uiterlijk bekend op 15 maart.
  • Op basis van de toetsresultaten bekijken we voor welke leerlingen we het voorlopige advies moeten heroverwegen. Het voorlopige advies wordt nooit naar beneden bijgesteld. Een goed resultaat op de doorstroomtoets kan echter wel leiden tot een bijstelling naar boven. De leerlingen en hun ouders ontvangen het definitieve schooladvies voor 25 maart.
  • Ouders melden hun kind aan op de gewenste school tussen 25 en 31 maart.

Hoe komt het schooladvies tot stand?

Het schooladvies van de basisschool bepaald mede op welk niveau uw kind instroomt in het voortgezet onderwijs. Maar hoe komt dit advies tot stand? U leest hieronder hoe we komen tot een schooladvies.

Bij het adviseren voor het vervolgonderwijs wordt van de onderwijzer in groep 8 gevraagd om een beetje in de toekomst te kijken. Dat is natuurlijk heel lastig. Een advies is daarom ook slechts een advies. Het betreft geen vaststaand voldongen feit. Bij het adviseren spelen de volgende factoren mee:
  • Toetsresultaten: Op onze school werken we met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit LVS bestaat uit een met elkaar samenhangend stelsel van methode onafhankelijke toetsen. De resultaten van die toetsen geven ons inzicht in het niveau van de leerlingen op de verschillende basisvaardigheden door de jaren heen. Deze resultaten zijn een belangrijke bron van informatie bij het advies. We kijken daarbij naar de resultaten van de hele basisschoolperiode. Mocht een leerling in het laatste jaar resultaten halen die niet goed passen in de trend van de afgelopen jaren, dan zal dit het advies niet onevenredig beïnvloeden. Omdat we weten dat leerlingen niet gebaat zijn bij onderadvisering zijn we wel alert op veranderingen in de resultaten, zeker als er uitschieters naar boven zijn.
  • Leerlingkenmerken: Naast de toetsresultaten wegen ook leerlingkenmerken als werkhouding, motivatie, gedrag en mate van zelfstandigheid mee bij het advies. Om te voorkomen dat het beeld dat we van de leerling hebben t.a.v. deze (zachte) leerlingkenmerken niet alleen gevormd wordt door één onderwijzer, bespreken we alle leerlingen van groep 8 tijdens een leerlingbespreking, waarbij de onderwijzers van de afgelopen drie jaar aanwezig zijn, inclusief de ib’er.
  • Gesprek met ouders en leerlingen: Ouders maken hun kind thuis mee op een andere manier en hebben daarmee ook een beeld van hun kind. En de kinderen zelf hebben natuurlijk ook wensen en dromen voor de toekomst. Ook deze informatie bepaalt mede het schooladvies.
  • resultaat doorstroomtoets: Het voorlopig schooladvies vergelijken we ook met de uitkomst van de doorstroomtoets. Deze uitkomst zien we als een ‘second opinion’ en helpt ons bij de vraag: hebben we de leerling op de juiste manier in beeld? Mocht het resultaat positief afwijken dan heroverwegen we het schooladvies. Een dergelijke heroverweging wordt altijd gedeeld in een persoonlijk gesprek met ouders en de leerling.