Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is als volgt vastgesteld:
Groep 1 tot en met 4: € 35,- per leerling
Groep 5 en 6: € 40,- per leerling
Groep 7 en 8: € 45,- per leerling

Ouders zijn niet verplicht de ouderbijdrage te betalen. Het is een vrijwillige bijdrage waarvan extra activiteiten en het schoolreisje/schoolkamp worden betaald. Penningmeester van de OR is dhr. B. de Jonge.

Graag ontvangen we de ouderbijdrage vóór 1 oktober op rekening;
NL96RABO03354.22.969
t.n.v. Ver.v.Primair.Chr.Ond.Hgv (Pricoh)
o.v.v. naam van kind en de groep.

Betaling dient bij voorkeur te geschieden via de betaallink die per e-mail toegezonden zal worden. Indien men niet via de betaallink kan betalen, dan graag per handmatige overboeking.

Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Tussen- en buitenschoolse opvang

Tussenschoolse voorziening
Omdat we werken met het vijf gelijke dagen model is tussenschoolse opvang niet nodig op school. Kinderen eten met hun meester/juf in de groep.

Buitenschoolse voorziening
In ons mooie gebouw is ook een buitenschoolse opvang gevestigd. Ouders zijn vrij deze te kiezen of een opvang buiten het gebouw.
Prokino, tel.: 0528 225562
Spelerwijs, tel.: 0528 231114