Onderwijsresultaten

De ontwikkeling van kinderen is natuurlijk veel breder dan het leren lezen, rekenen en spellen. Maar deze basisvaardigheden zijn wel belangrijk. Om de ontwikkeling op de basisvaardigheden goed te volgen gebruiken we de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. Daarnaast maken alle leerlingen de eindtoets in groep 8. Op onze school maken we gebruik van de IEP toets van CITO. De inspectie van het onderwijs gebruikt onder andere de behaalde scores op de eindtoets als maat om te bepalen of onze school de leerlingen voldoende leert lezen, rekenen en spellen. De resultaten worden bepaald door het percentage leerlingen dat het referentieniveau 1F en 2F/1S heeft behaald. Voor iedere school geldt dat minimaal 85% van de leerlingen niveau 1F moet behalen. Het percentage leerlingen dat het niveau 2F/1S moet behalen is afhankelijk van de leerlingenpopulatie. De leerlingenpopulatie wordt uitgedrukt in een schoolweging. Onze school heeft een schoolweging van 31.5.

Naast het in beeld brengen van de resultaten op de basisvaardigheden kijken we natuurlijk ook naar het sociaal welbevinden van de leerlingen. Daarvoor nemen we in alle groepen twee keer per jaar de Kanvaslijst af. Aan de hand van deze gegevens richten we o.a. onze groepen in. Het kan voorkomen dat we deze gegevens met de schoolmaatschappelijk werkster bespreken en/of jeugdprofessional om daarna in gesprek te gaan met de betreffende ouders.

Eens in de vier jaar bezoekt de inspectie onze vereniging.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Toelichting op de resultaten

Wij richten ons schoolbreed op betere resultaten. Onze school is van mening dat bovenstaande gegevens lees- en interpretatiebegeleiding nodig hebben. Want: Hoe zijn de resultaten behaald? Welke inspanning is geleverd? Zijn aspecten als persoonlijke ontwikkeling en geestelijk welbevinden niet even belangrijk? En zijn deze laatste wel te meten? We lichten de gegevens graag toe en willen alert en kritisch blijven op ons handelen. We vragen ons daarom ook regelmatig af: Doen we de juiste dingen? En doen we de juiste dingen goed?