Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.
Image

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

Onze leerlingen worden voortdurend gevolgd in hun ontwikkeling. Naast methode-gebonden toetsen gebruiken we landelijk genormeerde toetsen van het IEP- leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een observatievolgsysteem op de volgende gebieden: sociaal-emotioneel/motoriek/geletterdheid en gecijferdheid. Zo krijgen we de juiste informatie om in te kunnen spelen op individuele leerbehoefte van een leerling. De interne begeleider coördineert de afname van IEP-toetsen op het gebied van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Tijdens leerlingenbesprekingen bepalen we welke extra steun of verrijkingsstof de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen inzetten. De leerkracht is verantwoordelijk voor extra begeleiding in de groep en kan hierbij incidenteel hulp inschakelen van een onderwijsassistent. Soms vindt hulp echter buiten de groep plaats op een vast tijdstip in de week. Wanneer er sprake is van zorg op sociaal emotioneel gebied wordt de groepsleerkracht in de begeleiding van de leerling ondersteund door de gedragsspecialist.

Extra begeleiding

We willen graag, dat elk kind zich prettig voelt en de kans krijgt zich te ontplooien binnen zijn eigen mogelijkheden. Daarom zijn we extra oplettend, wanneer we merken, dat een kind bijvoorbeeld minder goed meekomt in de groep of juist flink boven het gemiddelde niveau werkt. Alert zijn we ook, wanneer een kind geen zin meer heeft om naar school te gaan en/of “lastig gedrag” vertoont. Op dat moment bekijken we, of het kind extra aandacht nodig heeft of een andere benadering vereist. Eerst proberen we binnen de groep tijd voor uw kind vrij te maken om extra aandacht te geven aan zijn problemen met de leerstof of om met hem te praten over wat hem dwars zit. Als duidelijk wordt, dat deze hulp niet voldoende is, schakelt de leerkracht onze interne begeleider (IB’ er) in.

Kinderen met een hoge intelligentie

Ook leerlingen die bovengemiddeld scoren verdienen extra aandacht. Om te weten welke leerlingen dit zijn maken we gebruik van het “protocol voor Signalering en Diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs: SiDi. Voor hen maken wij een aangepast en uitdagend lesprogramma. We hebben daarvoor veel materiaal beschikbaar op onze school. Deze leerlingen kunnen bepaalde lesstof sneller doorwerken en maken in de overgebleven tijd verrijkende en verbredende opdrachten. Wij willen ervoor zorgen dat deze leerlingen hun leerstrategieën versterken en een goede leerhouding ontwikkelen. In de eigen groep werken deze kinderen met het zogenaamde levelwerk, een leergang voor begaafde kinderen. Voor leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 werken we met een “plusklas”. Eén ochtend in de week werken deze leerlingen samen onder begeleiding van een leerkracht.

Klusklas

Voor kinderen die liever met hun handen werken is er de mogelijkheid om wekelijks een ochtend mee te draaien in de klusklas. Naast het kennismaken met verschillende materialen en technieken leren ze samenwerken, overleggen en doelen stellen en beha.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Ondersteuningsteam

We werken op school met een zorgteam waarbij naast de beide intern begeleiders, de directie, welzijnsjuf (schoolmaatschappelijk werk) ook eventuele betrokken instanties aanwezig zijn. Het doel van tweewekelijkse besprekingen is om vanuit verschillende invalshoeken tot een oplossing te komen als er een probleem op het gebied van zorg is. Dit kunnen zorgen zijn op het gebied van gedrag of leren maar ook gezondheidsproblemen of zorgen in de thuissituatie.

De intern begeleider (IB’er) spreekt met de groepsleerkrachten twee keer per jaar de groep door. Het gaat over de resultaten en het welbevinden van de groep. Wanneer het nodig is kunnen groepsleerkrachten gedurende het hele schooljaar leerlingen inbrengen bij de intern begeleider. Vanuit deze bespreking kan een individueel handelingsplan worden opgesteld waarin staat omschreven op welke manier de problemen worden aangepakt. Dit plan wordt ook met de ouders besproken en zij ondertekenen bij instemming een zorgafspraak. Wanneer de situatie vraagt om overleg met meerdere leerkrachten worden leerlingen in een onder- of bovenbouwvergadering besproken.
De gedragsprofessional bespreekt met de IB’er en/of groepsleerkracht de zorgen rondom gedrag. Zij geeft leerkrachten en ouders advies en/of gaat werken met de leerling om gedragsverandering te realiseren. Dit altijd in overleg met de ouders.

Ondersteuning van het jonge kind

Bij de kleuters draaien alle lessen rondom de gestelde doelen die we uitwerken in een thema. Gewoontevorming, regelmaat en structuur zijn belangrijk. In een veilige sfeer leert de kleuter omgaan met gevoelens en emoties. De vele, vaak speelse activiteiten bereiden voor op het leren lezen, rekenen en schrijven. Maar ook op wereldoriëntatie en sociale vaardigheden. Een takenbord wordt ingezet bij het zelfstandig werken. Zo leert de kleuter al vroeg zijn werk te plannen. Verder is er veel aandacht voor beweging; naast vrij spelen op het plein wordt er regelmatig een geleide kleuter-gymles in één van onze speellokalen gegeven.
De ondersteuning bij dit alles wordt in de eerste plaats gegeven door de groepsleerkracht. Toch kan het zijn dat er meer aandacht nodig is. De IB’er en/of gedragsdeskundige gaan dan samen met de groepsleerkracht en ouders kijken wat er nodig is om doelen te halen.
We zijn blij met alle extra ogen en uren van professionals. Samen maken we het verschil voor de kinderen in de onderbouw. Zo zorgen we er samen voor dat er geen kinderen met achterstand (breed op zowel gedrag als cognitie) instromen in groep 3.

Ondersteuning vanuit de vereniging

Sommige kinderen hebben een zeer specifieke onderwijsbehoefte, waarbij extra ondersteuning in school noodzakelijk is om hen een fijne plek te bieden op school. Voor deze kinderen is het mogelijk om een arrangement aan te vragen. Voorheen deden we dat bij de ‘commissie van arrangeren’ van ons samenwerkingsverband. Tegenwoordig worden de beschikbare gelden voor de arrangementen verdeeld over de besturen. Dat betekent dat we deze arrangementen nu bij onze eigen vereniging kunnen aanvragen. Zo zorgen we ervoor dat we snel en zonder al te veel bureaucratische handelingen de juiste zorg voor die kinderen beschikbaar hebben.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing van ons samenwerkingsverband beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

De school begint elke dag om 8.30 uur en is om 14.00 uur uit. Dit is voor alle groepen hetzelfde.