We vinden het belangrijk dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Wij geven kinderen vertrouwen door ze positieve aandacht en complimenten te geven en onze waardering uit te spreken. Het is voor ons belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en dat zij vertrouwen hebben in de leerkracht. Dat bereiken onze leerkrachten door open, eerlijk, duidelijk en consequent te zijn en door te luisteren naar kinderen en belangstelling te tonen. We houden ons allemaal aan de duidelijke school- en klassenregels.
In ons onderwijs proberen we het maximale uit de kinderen te halen. Dat doen we met uitdagende lessen waarin we afwisselende werkvormen aanbieden, (digitale) leermiddelen gebruiken en ingaan op vragen van kinderen.

De leerlingen zijn ingedeeld in groepen volgens het zogenaamde jaargroepensysteem; kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Binnen de groep spelen we in op de verschillen.

Onze onderwijskundige uitgangspunten zijn:

Zelfstandigheid

Vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8 wordt er op een ontspannen en speelse manier aandacht besteed aan zelfstandigheid. Kinderen leren plannen, werken met een doel en oplossingen bedenken. Om zelfstandig te kunnen werken is het belangrijk dat elke leerling passende leerstof aangeboden krijgt. Kinderen op De Sprong worden zo goed voorbereid op de tijd na de basisschool.

Verantwoordelijkheid

De kinderen leren verantwoord om te gaan met materialen van de school, henzelf en van de ander. Tevens willen we ze verantwoordelijk maken voor hun eigen leerontwikkeling.

Samenwerkend leren

Op De Sprong leren de kinderen elkaar te accepteren, respecteren en waarderen. In het samen zoeken naar oplossingen leren zij dat ze van grote betekenis kunnen zijn voor anderen. We gebruiken hiervoor de Kanjermethode met de verschillende petten.

Burgerschapsvorming

Naast het leren rekenen, lezen en schrijven heeft de school ook als opdracht om kinderen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. We noemen deze voorbereiding op het ‘echte’ leven burgerschapsvorming en zien deze opdracht als een belangrijke kernopdracht van ons onderwijs. Maar wat is dat precies burgerschap? En hoe werken we daar aan? In het beleidsdocument ‘Oefenplaats’ gaan we hier uitgebreid op in. In deze schoolgids beschrijven we ons burgerschapsonderwijs in grote lijnen.

Burgerschapsonderwijs bestaat uit drie deelgebieden:

  1. Het bijbrengen van respect voor en kennis van basiswaarden van de democratische rechtsstaat en het handelen naar deze basiswaarden op school.
  2. het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving.
  3. het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
In de verschillende methodes die we op school gebruiken, denk hierbij aan de methodes voor de zaakvakken, onze godsdienstmethode, maar ook onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, zijn lessen opgenomen die specifiek gericht zijn op de genoemde deelgebieden. Op die manier bieden we kinderen de benodigde leerstof aan om zo de doelen rond burgerschapsvorming te behalen. Maar daarnaast zien we de school ook als een oefenplaats voor het leren samenleven. In de microsamenleving die een school is komen situaties voor die ook in de grote samenleving plaatsvinden. Er zijn verschillen tussen kinderen, in uiterljk, opvattingen en mogelijkheden, er wordt wel eens gepest, etc. De onderwijzers die werkzaam zijn op onze school zijn er op gericht om de momenten in een dag te herkennen waarbij dit soort zaken een rol spelen. Die momenten worden benut door met de leerlingen in gesprek te gaan en vervolgens te reflecteren op dat wat heeft plaatsgevonden. Zo werken kinderen aan vaardigheden als kritisch denken en uitkomen voor je mening. Maar zo komen waarden als verdraagzaamheid, en het beginsel van gelijkheid aan bod.