We vinden het belangrijk dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Wij geven kinderen vertrouwen door ze positieve aandacht en complimenten te geven en onze waardering uit te spreken. Het is voor ons belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en dat zij vertrouwen hebben in de leerkracht. Dat bereiken onze leerkrachten door open, eerlijk, duidelijk en consequent te zijn en door te luisteren naar kinderen en belangstelling te tonen. We houden ons allemaal aan de duidelijke school- en klassenregels.
In ons onderwijs proberen we het maximale uit de kinderen te halen. Dat doen we met uitdagende lessen waarin we afwisselende werkvormen aanbieden, (digitale) leermiddelen gebruiken en ingaan op vragen van kinderen.

De leerlingen zijn ingedeeld in groepen volgens het zogenaamde jaargroepensysteem; kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Binnen de groep spelen we in op de verschillen.

Onze onderwijskundige uitgangspunten zijn:

Zelfstandigheid

Vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8 wordt er op een ontspannen en speelse manier aandacht besteed aan zelfstandigheid. Kinderen leren plannen, werken met een doel en oplossingen bedenken. Om zelfstandig te kunnen werken is het belangrijk dat elke leerling passende leerstof aangeboden krijgt. Kinderen op De Sprong worden zo goed voorbereid op de tijd na de basisschool.

Verantwoordelijkheid

De kinderen leren verantwoord om te gaan met materialen van de school, henzelf en van de ander. Tevens willen we ze verantwoordelijk maken voor hun eigen leerontwikkeling.

Samenwerkend leren

Op De Sprong leren de kinderen elkaar te accepteren, respecteren en waarderen. In het samen zoeken naar oplossingen leren zij dat ze van grote betekenis kunnen zijn voor anderen. We gebruiken hiervoor de Kanjermethode met de verschillende petten.

Burgerschapsonderwijs

Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. Binnen PricoH beschouwen we burgerschapsonderwijs als integraal onderdeel van onze pedagogische opdracht. Bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie stimuleert dat mensen, jong en oud, in Nederland op een prettige manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daaraan bij door het bevorderen van kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat en het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn.