Aanmelden

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool. We vragen u om uw kind op tijd aan te melden (zeker vanaf het 3e jaar). Soms zijn er echter al bijzonderheden in de ontwikkeling waardoor de aanmelding anders verloopt. We vragen u dan om te zorgen voor een vroegtijdig contact met de basisschool. Zo hebben we voldoende tijd om samen af te stemmen wat uw kind nodig heeft. Na een schriftelijke aanmelding m.b.t. van het inschrijfformulier van de school, kan toelating alleen als we binnen onze ondersteuning voldoende mogelijkheden hebben. Een uitgebreide toelichting vindt u in het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school.

Verzuimbeleid

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dat betekent dat uw kind niet zonder geldige reden thuis mag blijven. Ziekmeldingen van kinderen verwachten we altijd voor schooltijd (telefonisch of via de mail). Als wij een half uur na het begin van de school geen bericht hebben waarom uw kind niet op school is, nemen wij contact met u op.

Alle ouders ontvangen de door gemeente en basisscholen vastgestelde richtlijnen verlofaanvragen. Binnen deze richtlijnen wordt ook aangegeven hoe u vakantieverlof of verlof om gewichtige omstandigheden bij school kunt aanvragen. Voor bruiloften, jubilea en dergelijke kunt u vrij vragen bij de locatiedirecteur. Van de schoolvakanties mogen wij niet afwijken. De schoolleiding mag dan ook geen toestemming geven eerder op vakantie te gaan of later terug te komen. Alleen in bijzondere gevallen mag hiervan worden afgeweken. Overlegt u in die gevallen in een vroegtijdig stadium met de locatiedirecteur. Als een verlofaanvraag wordt afgewezen en kinderen zijn toch afwezig, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De locatiedirecteur is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De school houdt een registratie bij van het schoolverzuim. Voor eventuele aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de locatiedirecteur of tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogeveen.
Image

Vrijstelling leerplicht

Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te volgen. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij ziek is of van school is geschorst, of wanneer uw kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan gebeuren). Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de locatiedirecteur. Als uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om (nog langer) onderwijs te volgen, moet u met een verklaring van een arts of een psycholoog een verzoek om vrijstelling doen van de leerplicht. Dit verzoek moet u indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bij langdurige ziekte van een leerling kan door school en/of ouders ondersteuning gevraagd worden bij de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen van een schoolbegeleidingsdienst.