Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Op basis van wet- en regelgeving kunnen ouders/verzorgers aangeven of zij bereid zijn de schoolfondsbijdrage, die in de zin der wet niet verplicht kan worden gesteld, te betalen. Betaling van de vrijwillige bijdrage is geen voorwaarde voor toelating van het kind. De betaling van het schoolfonds kan geregeld worden door middel van automatisch incasso. Mocht u daar geen gebruik van willen maken dan kunt het bedrag zelf overmaken. Jaarlijks wordt het bedrag door OR/MR vastgesteld, om vervolgens te communiceren via de nieuwsbrief.
Uw geldbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van niet gesubsidieerde activiteiten op en van school, onder meer festiviteiten, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreizen, eindfeest, en excursies. Deze bijdragen zijn nodig om de leuke dingen op school te kunnen doen, waarvoor het ministerie geen bijdrage geeft.

Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang (BSO) werkt de school samen met de stichting Prokino. De BSO maakt het u gemakkelijk werk en zorg voor het gezin te combineren. Buiten de schooltijden wordt uw kind opgevangen en indien nodig vervoerd. Naast het standaard spel- en activiteitenaanbod op de groep, organiseert Prokino speciale buitenschoolse activiteiten in groepsverband. Bij Prokino kunt u op verschillende manieren BSO afnemen. Wilt u hierover en over de kosten ervan meer informatie, dan kunt u informatie vragen via de centrale dienst: tel. 0528 – 267546. De BSO is gehuisvest in een lokaal van de school. De kinderen blijven dus in een vertrouwde omgeving.