Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.
Image

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

In het onderwijs op ‘De Regenboog’ staat uw kind centraal. Voor een goede begeleiding, vragen wij ons voortdurend af, hoe het gaat. “Zit hij lekker in zijn vel?”, “Hoe gaat hij met zijn klasgenootjes om?”, “Hoe verloopt zijn ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van taal en motoriek?”, “Begrijpt hij de leerstof en hoe zit het eigenlijk met zijn creativiteit?” Door dagelijks met een kind te werken, krijgt de leerkracht een goed beeld van zijn functioneren. Daarnaast hanteren wij toetsen. Mede hierdoor kunnen problemen worden opgespoord en kan een objectieve beoordeling worden gemaakt.
De ondersteuning van de leerlingen is de verantwoordelijkheid van de basisschool. Daar wordt optimale zorg geboden aan alle leerlingen. Dit gebeurt in eerste instantie in de groep, maar er kan ook een beroep gedaan worden op de zorgcoördinator en het zorgteam (interne begeleider, gedragsspecialist (leerkracht) en schoolmaatschappelijk werker). Mocht de basisschool er op eigen kracht niet uitkomen, dan wordt een beroep gedaan op externe experts, onder wie bijvoorbeeld het schoolmaatschappelijk werk en/of het Expertiseteam van PricoH.
Op alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs is het schoolmaatschappelijk werk vertegenwoordigd. Als ouders/verzorgers een vraag hebben over hun kind, de opvoeding of als ze zich zorgen maken, kunnen ze langs komen bij de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker is te bereiken via de leerkracht of de intern begeleider.
Het zorgbeleidsplan van ‘De Regenboog’ is afgestemd op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (S.W.V.) PO 22.03. Verwijzing naar en plaatsing op de s.b.o. school (De Carrousel/De Kameleon)) binnen het S.W.V. vindt plaats via de Commissie Verwijzing. In het ondersteuningsplan van het S.W.V. staat beschreven hoe deze commissie werkt.

Extra begeleiding

We willen graag, dat elk kind zich prettig voelt en de kans krijgt zich te ontplooien binnen zijn eigen mogelijkheden. Daarom zijn we extra oplettend, wanneer we merken, dat een kind bijvoorbeeld minder goed meekomt in de groep of juist flink boven het gemiddelde niveau werkt. Alert zijn we ook, wanneer een kind geen zin meer heeft om naar school te gaan en zich “lastig” gedraagt. Op dat moment bekijken we, of het kind extra aandacht nodig heeft of een andere benadering vereist. Eerst proberen we binnen de groep tijd voor uw kind vrij te maken om extra aandacht te geven aan zijn problemen met de leerstof of om met hem te praten over wat hem dwars zit. Als duidelijk wordt, dat deze hulp niet voldoende is, schakelt de leerkracht onze interne begeleider (IB’ er) in.

Kinderen met een hoge intelligentie

Als een kind de leerstof te gemakkelijk ervaart, er geen uitdaging in ziet, zich verveelt, in snel tempo de stof doorloopt en op methode-gebonden toetsen en op de toetsen van het leerlingvolgsysteem hoog scoort, bestaat de mogelijkheid om te ‘compacten & verrijken’. Daarbij krijgt uw kind korte instructie, maakt 60 procent van de leerstof en krijgt daarnaast uitdagende verdiepingsstof aangeboden. De mogelijkheid tot compacten & verrijken wordt door de leerkracht en de IB-er zorgvuldig overwogen m.b.v. bevindingen in de groep en aan de hand van toetsresultaten.
Voor die kinderen die nog meer aan kunnen en niet voldoende hebben aan het compacten & verrijken zijn er levelgroepen en een plusgroep aanwezig. Eén dagdeel per week komen deze kinderen bij elkaar om samen te werken, waarbij het ‘leren leren’ een belangrijk doel is. Voor kinderen in groep 8 is er het Dotato- & Discovery-project in samenwerking met het Roelof van Echten college. Eén woensdag in de twee weken gaan deze kinderen naar het voortgezet onderwijs om daar les te krijgen in een aantal uitdagende vakgebieden zoals wiskunde, science en vreemde talen. Met deze extra voorzieningen willen wij de kinderen die binnen het reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging krijgen extra prikkelen. Voor nog meer speciale dagelijkse zorg aan meerbegaafden, wordt in samenwerking met de interne specialist gezocht naar een passend aanbod en begeleiding.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Zorgteam

Het zorgteam bespreekt zes keer per jaar de kinderen die extra zorg nodig hebben op sociaal-emotioneel terrein. Want we willen graag dat ieder kind zich veilig en prettig voelt op onze school. Vanuit dit zorgoverleg worden nieuwe afspraken gemaakt om de kinderen verder te helpen. Dit doen we natuurlijk in overleg met u als ouder/verzorger.

Ondersteuning van het jonge kind

In de groepen 1 en 2 werken we doelgericht aan de totaalontwikkeling van uw kind. Het streven is om alle kleuters 2 jaar de tijd te geven voor deze ontwikkeling, maar we bekijken altijd de individuele voortgang om de juiste keuzes te maken. We helpen hem of haar op allerlei gebieden zich te ontplooien en te groeien tot een compleet mens. Deze ontwikkeling blijft ook in de midden- en bovenbouw ons uitgangspunt.

Ondersteuning vanuit de vereniging

Sommige kinderen hebben een zeer specifieke onderwijsbehoefte, waarbij extra ondersteuning in school noodzakelijk is om hen een fijne plek te bieden op school. Voor deze kinderen is het mogelijk om een arrangement aan te vragen. Voorheen deden we dat bij de ‘commissie van arrangeren’ van ons samenwerkingsverband. Tegenwoordig worden de beschikbare gelden voor de arrangementen verdeeld over de besturen. Dat betekent dat we deze arrangementen nu bij onze eigen vereniging kunnen aanvragen. Zo zorgen we ervoor dat we snel en zonder al te veel bureaucratische handelingen de juiste zorg voor die kinderen beschikbaar hebben.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing van ons samenwerkingsverband beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.
Door de keuze van het 5-gelijke-dagen-model gaan we in onze urentabel uit van een minimaal aantal uren voor alle groepen 1 van 940 uur per jaar. Voor het komende schooljaar maken we voor alle groepen 956 uur. De beschikbare marge-uren worden ingezet voor studiedagen van het team ten gunste van de onderwijsontwikkeling thematisch werken. De studiedagen, schoolvakanties en de eerste en laatste schooldag vermelden we in de informatiebrochure. Deze wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en geplaatst op het ouderportaal zodat u steeds over de meest actuele gegevens beschikt.