Burgerschapsvorming

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen leren zelf beslissingen te kunnen en durven nemen. Daarbij willen we dat ze ook verantwoording kunnen en durven af te leggen. We willen ze leren zich bewust te zijn van mogelijke consequenties. Daarbij rekening houdend met de ander zonder zichzelf tekort te doen. Hiervoor willen we de kinderen basisvaardigheden aanleren die als bagage meegaan in de samenleving.
Op school willen wij handelen op basis van onderling respect naar alle betrokkenen. Door elkaar serieus te nemen en elkaar in de waarde te laten, willen we uitstralen dat de ander er mag zijn. We tonen betrokkenheid door naar elkaar te luisteren en aandacht te geven. We benoemen het positieve door complimenten te geven. Talenten willen we stimuleren en fouten mogen gemaakt worden. Op deze wijze is de school een mini-samenleving én een oefenplaats voor de kinderen ter voorbereiding op actief burgerschap (incl. democratische verkiezingen voor de Kinderraad). Wij zien het burgerschapsonderwijs als integraal onderdeel van onze pedagogische opdracht.

Burgerschapsonderwijs bestaat uit drie deelgebieden:
  • Het bijbrengen van respect voor en kennis van basiswaarden van de democratische rechtsstaat en het handelen naar deze basiswaarden op school.
  • het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving.
  • het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
In de verschillende methodes die we op school gebruiken, denk hierbij aan de methodes voor de zaakvakken, onze godsdienstmethode, maar ook onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, zijn lessen opgenomen die specifiek gericht zijn op de genoemde deelgebieden. Op die manier bieden we kinderen de benodigde leerstof aan om zo de doelen rond burgerschapsvorming te behalen. Maar daarnaast zien we de school ook als een oefenplaats voor het leren samenleven. In de microsamenleving die een school is komen situaties voor die ook in de grote samenleving plaatsvinden. Er zijn verschillen tussen kinderen, in uiterlijk, opvattingen en mogelijkheden, etc. De onderwijzers die werkzaam zijn op onze school zijn er op gericht om de momenten in een dag te herkennen waarbij dit soort zaken een rol spelen. Die momenten worden benut door met de leerlingen in gesprek te gaan en vervolgens te reflecteren op dat wat heeft plaatsgevonden. Zo werken kinderen aan vaardigheden als kritisch denken en uitkomen voor je mening. Maar zo komen waarden als verdraagzaamheid, en het beginsel van gelijkheid aan bod.

De Regenboog staat voor goed kwalitatief, modern onderwijs, gebaseerd op een veilig pedagogisch klimaat, met zorg “naar boven en beneden”. De school is geen instituut op zich, maar een organisatie die midden in de maatschappij staat en zich richt op vaardigheden (samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden) die in de 21e eeuw belangrijk zijn.
Image
Onder de kleuren van ‘De Regenboog’ proberen wij met de kracht van de kernwaarden (vertrouwen, veiligheid en onze christelijke identiteit) een plaats te bieden waar we met elkaar met plezier leren en waar zorg is voor ieder kind!
 

Deelvisies:

  • We willen zoveel mogelijk kinderen kwalitatief onderwijs bieden in een betrouwbare leeromgeving, met de school in een buurtfunctie en in een goede samenwerking met ouders. We bereiden onze kinderen voor op een toekomstige samenleving waarin ze positief kritisch zullen functioneren.
  • De kinderen leren, binnen hun mogelijkheden, zelfverantwoordelijk en zelfstandig te zijn. Vanuit veiligheid en positieve betrokkenheid kunnen onze kinderen met anderen samenwerken en samenleven.
  • Door gedifferentieerd aan de basisvaardigheden te werken en aan de expressie-vaardigheden, willen wij het maximale uit de mogelijkheden van het kind halen. We willen het kind medeverantwoordelijk laten worden voor zijn/haar ontwikkeling binnen het leren en het samenwerken.
  • Door een open communicatieve houding binnen en buiten de school, werken wij aan onderwijsontwikkeling. Binnen een heldere structuur werkt het professionele team aan een krachtige onderwijsomgeving.
  • Vanuit veiligheid en welbevinden werken de leerkrachten samen en leren van elkaar. Binnen een open professionele cultuur werkt de leerkracht aan zijn eigen onderwijsontwikkeling.
De eerder beschreven deelvisies beïnvloeden elkaar en bieden gezamenlijk de totale visie van ‘De Regenboog’. Door deze deelvisies in de praktijk te brengen als schoolteam in samenwerking met kinderen en ouders, willen we kinderen in 8 jaar in de basis voorbereiden op de wereld met capaciteiten op het gebied van kennis, vaardigheden en houding.

Kennis: De kinderen hebben kennis van zichzelf en de ander als wereldburger en beheersen de SLO doelen op een niveau dat zij aankunnen. Vanuit de visie kennen wij de leerlijnen en executieve functies en vertrouwen en leunen op elkaars expertise.

Vaardigheden: Je kunt je redden als individu, waarbij je jezelf kent en jezelf durft te zijn om vervolgens in een groep te kunnen samenwerken en te kunnen samenleven. Als team zijn wij in staat om een veilig leer- en leefklimaat te waarborgen waarbinnen we kinderen coachend begeleiden.

Houding: Op basis van veiligheid en vertrouwen geven we jou de ruimte om te leren en te ontdekken wie je bent, waarbij jij je open en nieuwsgierig opstelt. Als team vervullen wij een coachende rol waarbij we met een open blik naar jouw zelfontplooiing kijken.

Missie

De missie voor de komende jaren luidt:

De Regenboog biedt kwalitatief uitdagend onderwijs, waarbij we met plezier leren, met zorg voor ieder kind.

Onze school werkt met het jaarklassensysteem, waarbij een vastgestelde hoeveelheid basisleerstof als uitgangspunt dient. Ieder kind is echter anders. Het ene kind kan meer leerstof verwerken, het andere kind heeft meer instructie nodig of moet aangepaste leerstof aangeboden krijgen. Ontwikkelingen en uitkomsten uit verschillende onderzoeken binnen het onderwijs hebben geleid tot het toepassen van een aantal aspecten van directe instructie. Vanuit dat gedachtengoed worden alle kinderen betrokken bij het ophalen van de voorkennis, waarna de nieuwe leerstof in gedifferentieerde instructievormen wordt aangeboden aan de kinderen. We werken met een convergente differentiatie. Er zullen kinderen zijn die de basishoeveelheid leerstof doorwerken, maar ook leerlingen die meer of minder leerstof aankunnen. Door een goede klassenmanagement proberen we alle kinderen tot hun recht te laten komen.

Binnen de groepen krijgen de kinderen diverse taken om verschillende onderdelen uit onze visie (o.a. zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid) te oefenen. Dit zijn natuurlijk taken die horen bij de lesstof, maar ook taken die horen bij de groepsorganisatie. Afhankelijk van het doel van de taak, is het voor het kind mogelijk om zelf te zorgen voor de planning en uitvoering. Ook maken we de kinderen buiten de groepen medeverantwoordelijk voor een aantal processen. Hierbij vinden we het belangrijk om met de kinderen in gesprek te zijn en hun meningen te weten, daarvoor hebben we ieder jaar diverse kindgesprekken. Alle processen worden aangestuurd door de teamleden.
Image