Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Bij het opgeven/inschrijven van iedere nieuwe leerling vragen we de ouders akkoord te gaan en te tekenen voor het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage. Hierop is de regeling ouderbijdrage van C.B.S. ‘de Regenboog’ van toepassing.
Om verschillende schoolactiviteiten te kunnen bekostigen is er een ouderbijdrage nodig. Deze ouderbijdrage is om de kosten te dekken bij: herfstactiviteiten, sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisjes groepen 1 t/m 7 en het schoolkamp van groep 8. Om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden zal er oud-papier worden opgehaald, waarbij wij niet zonder de hulp van de ouders kunnen.
Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens de informatieavond de hoogte van het bedrag per kind per jaar bekendgemaakt, tevens wordt de begroting bekend gemaakt. Dit naar aanleiding van het financiële jaarverslag van de penningmeester en na goedkeuring van het bestuur en de instemming van de (oudergeleding) M.R.
De hoogte van het bedrag zal ook worden meegedeeld via de ‘ouderbijdragenkaart’. Op de achterzijde staan verdere mededelingen over de wijze van innen van de bijdrage. (Overmaken via bank of giro) In dit bedrag zitten dus alle onkosten voor de bovengenoemde activiteiten. De ouderbijdrage zal indien gewenst in 3 termijnen (bijv. september, januari en mei) of ineens geïnd worden. Bij eventuele bezwaren over de betaaltermijnen kunt u contact opnemen met de penningmeester van de oudercommissie. Dan zal zeker een passende oplossing gevonden worden. De gelden worden beheerd door de oudercommissie, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Tevens is er jaarlijks een kascontrole door de penningmeester van het bestuur’.

De bijdrage voor het komende schooljaar is:
Groepen 1 t/m 7 € 41,00 per jaar
Groep 8 € 65,00 per jaar

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet ingegaan voor de vrijwillige ouderbijdrage. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Tussen- en buitenschoolse opvang

Op onze school wordt er voor het overblijven gewerkt met strippenkaarten. Deze strippenkaarten worden gebruikt voor kinderen die iedere week op een vaste dag/vaste dagen overblijven, maar ook voor kinderen die af en toe overblijven. De strippenkaarten blijven de hele schoolperiode geldig. Voor aanmelding van nieuwe overblijfkinderen dient er altijd contact opgenomen te worden met Geralda Veuger. Zij wil ook graag van één van beide ouders een mobiel telefoonnummer. Blijft een ‘vast’ overblijfkind een keer over op een andere dag, dan wordt hiervoor ook de strippenkaart gebruikt. Wel moeten de kinderen dan aangemeld worden. Kinderen die incidenteel overblijven, moeten aangemeld worden door middel van een briefje, die de kinderen aan de leerkracht geven. Aanmelden moet voor kwart voor twaalf. Afmelden (vóór kwart voor twaalf) kan ook door middel van een briefje aan de leerkracht. Indien er niet is afgemeld, wordt er een strip afgetekend. De kinderen krijgen een formuliertje mee als de strippen bijna op zijn.
Als een kind langdurig ziek is kunt u dit (laten) noteren in de overblijfmappen die bij de keuken liggen en daarmee hoeft u niet elke dag een afmelding te doen. Kinderen van ouders die behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld een sportdag of schoolactiviteit kunnen gratis overblijven.

Buitenschoolse voorziening
Mocht u op zoek zijn naar voor- en naschoolse opvang voor uw kind(eren) dan zijn er op school informatiemappen van Stichting Prokino (www.prokino.nl/hoogeveen) en is er een lijst met adressen van gastouders. Deze informatie kunt u opvragen bij de directeur.