Onderwijsresultaten

De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd middels behaalde resultaten vast te leggen in groepsplannen of observatieformulieren. Aan het begin van het schooljaar stellen de leerkrachten plannen op voor de vakken technisch lezen/begrijpend lezen en spelling. Voor de kleuters worden groepsplannen per thema gemaakt in de vorm van een placemat. Deze plannen worden gemaakt op basis van observaties van onderwijsbehoeften, observaties van vaardigheden zoals in de leerlijnen van de kleutergroepen wordt aangegeven.

Het groepsplan wordt ingedeeld in:
  • instructiegevoelige leerlingen;
  • instructieafhankelijke leerlingen;
  • instructieonafhankelijke leerlingen;
  • leerlingen met specifieke behoeften (leerlingen die een eigen leerlijn volgen).
Voor rekenen en taal/spelling hebben we digitale methoden waarin leerlingen op verschillende niveaus kunnen werken. Na de afname van de Cito-toetsen worden de groepsplannen geĆ«valueerd en opnieuw opgesteld. Ouders worden geĆÆnformeerd wanneer resultaten van hun kind afwijken van de gestelde doelen. Door het zgn. handelingsgericht werken heeft de leerkracht een goed overzicht van de groep en weet welke leerlingen meer verdieping nodig hebben en welke leerlingen meer instructiebehoefte hebben. Kortom de leerkracht is op de hoogte van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en handelt daarnaar. Aan het eind van het schooljaar worden de resultaten door gesproken met de toekomstige groepsleerkracht zodat we een doorgaande lijn kunnen waarborgen.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Toelichting op de resultaten

Wij richten ons schoolbreed op betere resultaten. Onze school is van mening dat deze gegevens lees- en interpretatiebegeleiding nodig hebben. Hoe zijn de resultaten behaald? Welke inspanning is geleverd? Zijn aspecten als persoonlijke ontwikkeling en geestelijk welbevinden niet even belangrijk? En zijn deze laatste wel te meten? Toch willen we alert en kritisch blijven op ons handelen. Doen we de juiste dingen? En doen we de juiste dingen goed?