Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.
Image

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

Ieder kind heeft recht op de aandacht en zorg die het nodig heeft. Niet iedereen is gelijk. Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, tempo en emotionele ontwikkeling.
Op onze school proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met deze verschillen. Omgaan met verschillen betekent dat er aandacht is voor de specifieke onderwijs- behoeften. Het document waar dit in beschreven staat noemen we heel toepasselijk “Ieder Kind in Beeld”.

Extra begeleiding

We willen graag, dat elk kind zich prettig voelt en de kans krijgt zich te ontplooien binnen zijn eigen mogelijkheden. Daarom zijn we extra oplettend, wanneer we merken, dat een kind bijvoorbeeld minder goed meekomt in de groep of juist flink boven het gemiddelde niveau werkt. Alert zijn we ook, wanneer een kind geen zin meer heeft om naar school te gaan en veel negatieve aandacht vraagt. Op dat moment bekijken we, of het kind extra aandacht nodig heeft of dat er een andere benadering gewenst is. Eerst proberen we binnen de groep tijd voor uw kind vrij te maken om extra aandacht te geven aan zijn problemen met de leerstof of om met hem te praten over wat hem dwars zit. Als duidelijk wordt, dat deze hulp niet voldoende is, schakelt de leerkracht onze interne begeleider (IB’ er) in.

Kinderen met een hoge intelligentie

De Plusklas: Samen met scholen in de buitendorpen van Pricoh hebben we een Plusklas voor leerlingen uit groep 7 en 8. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen krijgen één dagdeel per week les op basisschool “De Regenboog” in Noordscheschut. In het lesprogramma is opgenomen: maken van projecten en presentaties, uitdagende stof op gebied van taal en rekenen, filosoferen en debatteren, techniek, vreemde taal en werken rond actuele thema’s. Basisschool “Het Mozaïek” uit Hollandscheveld doet hier ook aan mee. Voor het signaleren van excellente leerlingen gebruiken we het “Protocol voor Signalering en Diagnostisering van intelligente en begaafde kinderen”.
De Denktank: De kinderen van de Regenboog van de groepen 1 tot en met 8 die extra uitdaging nodig hebben krijgen een afgestemd aanbod in de Denktank Een dag per week is een leerkracht hiervoor vrijgesteld. Er is aandacht voor extra uitdaging, verdieping en het ‘leren leren’.
Ontdekkingsreizigers: Voor dit schooljaar hebben we één dagdeel per week een plusklas voor de leerlingen van groep 5/6 van de Regenboog.

Dotato, Discovery 1 en 2 en Discookery
Dotato is een Italiaanse naam voor excellent. Het christelijk voortgezet onderwijs in Hoogeveen biedt de mogelijkheid om (hoog)begaafde leerlingen uit groep 8 uitdagend onderwijs te laten volgen. Er is een werkgroep die aanmeldingen en contact met het voortgezet onderwijs coördineert. Leerlingen uit groep 8 die in aanmerking komen, gaan negen keer op een woensdagmorgen naar het Roelof van Echten College.
Discovery 1
Dit richt zich op kinderen die graag praktisch aan technische vaardigheden werken. Tijdens de lessen maken de kinderen onder deskundige begeleiding een aantal werkstukken. Doelgroep: Leerlingen met verwachte uitstroom: basis/kader Discovery 2
Discovery 2 laat kinderen kennismaken met bètavakken door middel van informatie en praktijkopdrachten Doelgroep: Leerlingen met verwachte uitstroom: havo/vwo
Discookery
Tijdens Discookery krijgen leerlingen de mogelijkheid om recepten zelf te leren koken. Door mee te doen aan dit project komen de leerlingen op een leuke en laagdrempelige manier in contact met het VO. Doelgroep: Leerlingen die niet meedoen aan de overige 3 programma’s.
Image

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Ondersteuningsteam

De intern begeleider (ib-er) coördineert de zorg van de leerlingen. Dit kan zijn op het gebied van lezen, taal rekenen enz. of op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dit houdt o.a. in: het adviseren en begeleiden van groepsleerkrachten ten aanzien van zorgleerlingen, het bewaken en bijhouden van toetsgegevens en evaluaties, contacten met het zorgteam onderhouden.
Op gezette tijden vindt er overleg plaats tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider. Tijdens dit overleg worden leerlingen uit de groep besproken. We spreken over leervorderingen, gedragsproblematiek, het effect van handelingsplannen en de sfeer in de groep. Nadrukkelijk krijgt ook het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen aandacht.

Ondersteuning van het jonge kind

De activiteiten in de onderbouwgroepen 1 en 2 verschillen op onderdelen van die van de andere groepen. Dat is merkbaar aan de inrichting van de lokalen en aan de manier van werken. Door samen met andere kinderen, met diverse materialen in verschillende ‘hoeken’ te spelen, ontdekt en leert de kleuter spelenderwijs. De meeste ontwikkelingsgebieden/vakken komen in samenhang aan de orde, aan de hand van thema’s als herfst, wonen en groeien.

Ondersteuning vanuit de vereniging

Sommige kinderen hebben een zeer specifieke onderwijsbehoefte, waarbij extra ondersteuning in school noodzakelijk is om hen een fijne plek te bieden op school. Voor deze kinderen is het mogelijk om een arrangement aan te vragen. Voorheen deden we dat bij de ‘commissie van arrangeren’ van ons samenwerkingsverband. Tegenwoordig worden de beschikbare gelden voor de arrangementen verdeeld over de besturen. Dat betekent dat we deze arrangementen nu bij onze eigen vereniging kunnen aanvragen. Zo zorgen we ervoor dat we snel en zonder al te veel bureaucratische handelingen de juiste zorg voor die kinderen beschikbaar hebben.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing van ons samenwerkingsverband beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

Schooltijden

Maandag 8.30-12.00 en 13.00 – 15.00
Dinsdag 8.30-12.00 en 13.00 – 15.00
Woensdag 8.30-12.15
Donderdag 8.30-12.00 en 13.00 – 15.00
Vrijdag 8.30-12.00 en 13.00 – 15.00 (gr 5 tm 8)

Groep 1 heeft dinsdagmiddag vrij. Groep 1 tot en met 4 hebben vrijdagmiddag vrij.
De middagpauze is van 12.00 – 13.00 uur. Kinderen die vanaf januari instromen in groep 1 gaan alleen de ochtenden naar school.

Twee minuten voor de aanvang van de schooltijd wordt er 1 maal gebeld. Zodoende kunnen we dan bij de tweede bel ook daadwerkelijk om 8.30 uur / 13.00 uur beginnen.