Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en is geen voorwaarde voor plaatsing van een kind op school.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor alle niet-gesubsidieerde kosten, zoals schoolreisjes, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, attenties voor langdurig zieken, sportevenementen, excursies, feesten en de afscheidsavond van groep 8. Het bedrag wordt per schooljaar vastgesteld en bekendgemaakt (zie informatiekalender). U kunt de ouderbijdrage regelen via een automatisch incasso of het bedrag zelf overmaken.

Graag ontvangen we de ouderbijdrage op rekening;
NL08 RABO 0329 0165 39
t.n.v. Basisschool het Palet te Hoogeveen
o.v.v. NAAM VAN UW KIND en de groep.

Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Tussen- en buitenschoolse opvang

Tussenschoolse voorziening
We hebben op school een overblijfregeling. Tussen de middag zijn er één of meerdere overblijfouder(s) aanwezig. Deze eet met de kinderen en houdt toezicht bij het spelen. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee naar school. Drinken krijgen ze van de overblijfouder. De kosten voor het overblijven worden jaarlijks vastgesteld door de MR in overleg met de OR. De kosten voor het overblijven en de naam van de contactpersoon vindt u op de informatiekalender. Het is mogelijk een kaart aan te schaffen om tien keer over te blijven. De kinderen en overblijfouder(s) zijn via De Besturenraad door de school verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen.

Buitenschoolse voorziening
Het Palet werkt samen met verschillende aanbieders voor buitenschoolse opvang (BSO). Informatie over de voor- en naschoolse opvang kunt u vinden internet. Ook mag u ook altijd op school vragen naar de verschillende mogelijkheden.