Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

Kinderen verschillen in ontwikkeling, leerstijl en capaciteiten. We willen in ons onderwijs aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. We hebben op school daarom een zorgsysteem opgezet om te waarborgen dat alle kinderen optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen. Op school werkt een intern begeleider. Deze stuurt het zorgproces aan en bewaakt het. De intern begeleider zorgt ervoor dat alle zorgmaatregelen en zorgactiviteiten op elkaar afgestemd zijn en ondersteunt leerkrachten bij het begeleiden van kinderen die extra zorg nodig hebben.

Extra begeleiding

Helaas kan het gebeuren dat een kind niet graag naar school gaat, niet lekker in zijn vel zit of dat het wordt gepest. Soms geeft het kind dat zelf aan, soms de ouder(s). Het kan ook zijn dat de leerkracht het signaleert op school. In alle gevallen proberen we er samen achter te komen wat er aan de hand is. Alleen een stukje aandacht kan al wonderen doen. Soms is er meer nodig. We kunnen een kind extra individuele begeleiding geven in de klas of daarbuiten. Ook kunnen we, zo nodig, gebruik maken van ons pestprotocol. Maar niet altijd is de oorzaak gerelateerd aan school. Er kunnen problemen zijn in de thuissituatie, zoals echtscheiding, ziekte of traumatische ervaringen. Er kunnen factoren een rol spelen die te maken hebben met de persoonlijkheid van het kind. Dan willen we een luisterend oor en een helpende hand bieden. Tegelijkertijd stellen we vast dat de taak van de school en de reikwijdte van onze zorg begrensd is. De zorg van de school zal zich dan richten op het adviseren en doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening of onderwijs.

Kinderen met een hoge intelligentie

Voor die kinderen die nog meer aan kunnen en niet voldoende hebben aan het compacten & verrijken is er een ‘plusgroep’ aanwezig. Eén dag(deel) per week komen deze kinderen bij elkaar om samen te werken aan pittige uitdagingen, waarbij het ‘leren leren’ een belangrijk doel is. Voor kinderen in groep 8 zijn er de Dotato- & Discovery-projecten in samenwerking met het Roelof van Echten college. Eén woensdag in de twee weken gaan deze kinderen naar het voortgezet onderwijs om daar les te krijgen in een aantal uitdagende vakgebieden zoals wiskunde, science en vreemde talen. Met deze extra voorzieningen willen wij de kinderen die binnen het reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging krijgen extra prikkelen.
Image

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Ondersteuningsteam

Als de leerkracht denkt dat een kind ondersteuning nodig heeft, zal deze dit in eerste instantie met de ouder(s) bespreken. Het kan gaan om ondersteuning op allerlei gebied: leren, contact met andere kinderen en bijvoorbeeld lichamelijke ontwikkeling. Een paar praktische tips kunnen u dan vaak alweer op weg helpen, maar soms is er meer nodig.
De leerkracht roept dan, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s), de hulp in van de intern begeleider (IB’er). Als het nodig is betrekken zij een medewerker van het SWW (Stichting Welzijnswerk), meestal de schoolmaatschappelijk werker, om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden. Ook de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts kan betrokken worden. Daar waar nodig kan jeugdhulp ingezet worden. De gemeente is daar sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor.

Ondersteuning van het jonge kind

Gewoontevorming, regelmaat en het aanbieden van structuren zijn erg belangrijk in de kleutergroep. De sfeer in de kleutergroep biedt veiligheid, waardoor de kleuter leert omgaan met gevoelens en emoties. Veel aandacht is er ook voor spel en beweging. Soms lekker vrij maar ook regelmatig een kleutergymles in ons speellokaal.
We proberen uitdagende situaties te creëren, zodat de kinderen zelf op ontdekking gaan. Hierdoor zullen ze nieuwe ervaringen opdoen en kennis en vaardigheden verwerven. We werken vanuit de principes van basisontwikkeling. De vele (speelse) activiteiten bereiden voor op het leren lezen, rekenen, wereldoriëntatie en sociale vaardigheden.
Om het zelfstandig werken te stimuleren, wordt gebruik gemaakt van een takenbord. Elke leerling kan op het bord aangeven met welke, door de leerkracht geselecteerde activiteit, hij/ zij aan de slag wil gaan. Meestal wordt er gewerkt rond thema’s. Het valt direct al op dat er verschillende hoeken zijn ingericht, waar de kinderen kunnen spelen en werken. Zo is er de poppenhoek, de bouwhoek, de knutselhoek, een letterhoek enz. Verder zijn er allerlei ontwikkelingsmaterialen zoals: puzzels, lotto’s, constructiematerialen en ongevormde materialen zoals water, klei, zand en verf.

Ondersteuning vanuit de vereniging

Sommige kinderen hebben een zeer specifieke onderwijsbehoefte, waarbij extra ondersteuning in school noodzakelijk is om hen een fijne plek te bieden op school. Voor deze kinderen is het mogelijk om een arrangement aan te vragen. Voorheen deden we dat bij de ‘commissie van arrangeren’ van ons samenwerkingsverband. Tegenwoordig worden de beschikbare gelden voor de arrangementen verdeeld over de besturen. Dat betekent dat we deze arrangementen nu bij onze eigen vereniging kunnen aanvragen. Zo zorgen we ervoor dat we snel en zonder al te veel bureaucratische handelingen de juiste zorg voor die kinderen beschikbaar hebben.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing van ons samenwerkingsverband beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.
Het onderwijs op onze school is zo georganiseerd dat:
  • De leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uren onderwijs en in de laatste 4 jaren ten minste 4.000 uren onderwijs ontvangen;
  • De leerlingen in principe binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen;
  • De leerlingen per dag hoogstens 5,5 uren onderwijs ontvangen, waarbij we zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.