Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt. Daarom vraagt de Ouderraad (OR) aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Het bedrag per leerling voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op:
  • Groep 1 en 2 - € 25,-
  • Groep 3 en 4 - € 30,-
  • Groep 5 en 6 - € 35,-
  • Groep 7 - € 45,-
  • Groep 8 - € 45,-
Hiervan betalen we activiteiten zoals het sinterklaas- en kerstfeest, schoolreisjes, schoolkamp groep 8, ijsjes op een warme dag, een kleinigheidje voor zieken en excursies. Op de ouderavond legt de penningmeester van de OR verantwoording af.

U krijgt van de penningmeester een betaalverzoek voor uw kind(eren) via het ouderportaal.

Tussenschoolse opvang

De kinderen eten tussen de middag samen in het lokaal en gaan een kwartier buiten spelen.

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang (BSO) werkt de school samen met stichting Prokino (één van de partners binnen de BSK). U kunt verschillende contracten afnemen bij de Maankabouter (BSO).

Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.