Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.
Image

Onderwijsbehoefte

Bij dit doeldomein gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er betekenisvol in kunnen participeren.

Basiszorg

De zorg begint in de groep. Iedere groepsleerkracht observeert de kinderen, bekijkt het werk en spel en stelt zichzelf allerlei vragen zoals: hoe zit het kind in zijn vel, hoe verloopt de ontwikkeling, hoe is de omgang met andere kinderen, hoe gaat het met de leerstof, etc. Als leerkracht kun je aan de hand van het dagelijks signaleren vaak direct inspelen op wat kinderen vragen.

Naast de dagelijkse signalering volgen we de ontwikkeling van de kinderen systematisch. Om de ontwikkeling van de kleuters te volgen, observeren we in de kleutergroepen aan de hand van het leerlingvolgsysteem digikeuzebord. De ontwikkeling van de kinderen van groep 3-8 hebben we in beeld met methode gebonden toetsen. Deze toetsen worden gehouden na de behandeling van een bepaalde hoeveelheid leerstof. Voor de methode-onafhankelijke toetsen gebruiken we de DIA toetsen.

Image

Extra begeleiding

Kinderen verschillen in ontwikkeling, leerstijl en capaciteiten. We sluiten in ons onderwijs aan bij de mogelijkheden van de kinderen. We hebben op school daarom een zorgsysteem opgezet om te waarborgen dat alle kinderen optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Kinderen met een hoge intelligentie

Voor die kinderen die nog meer aan kunnen en niet voldoende hebben aan het compacten & verrijken is er een ‘plusgroep’ aanwezig. Eén dagdeel per week komen deze kinderen bij elkaar om samen te werken aan pittige uitdagingen, waarbij het ‘leren leren’ een belangrijk doel is. Voor kinderen in groep 8 is er het Dotato- & Discovery-project in samenwerking met het Roelof van Echten college. Eén woensdag in de twee weken gaan deze kinderen naar het voortgezet onderwijs om daar les te krijgen in een aantal uitdagende vakgebieden zoals wiskunde, science en vreemde talen. Met deze extra voorzieningen willen wij de kinderen die binnen het reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging krijgen extra prikkelen.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Zorgteam

Op vaste momenten in het jaar zijn er kind besprekingen bijvoorbeeld als er leer-, gedrags- en/of emotionele problemen zijn. Ouders/verzorgers worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Samen met de direct betrokken leerkrachten, zorgcoördinator en eventueel de coördinator sociale veiligheid en/of maatschappelijk werker, zoeken we naar een mogelijke oplossing van het probleem. Ouders/verzorgers worden, na afloop, altijd op de hoogte gesteld van de oplossingen en aanpak.

Ondersteuning van het jonge kind

In de onderbouw werken we altijd vanuit een thema. Binnen dat thema komen de verschillende onderwijsgebieden in samenhang aan bod. Alle kringactiviteiten, spelactiviteiten en weektaak sluiten aan bij het thema. Het aantal taken van de week is afhankelijk van het niveau van het kind. Om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten, kiezen de kinderen zelf een activiteit tijdens het spelen en werken. Dat kan een werkje van de weektaak zijn, spelen in een hoek of een ontwikkelingsspel. De kinderen maken hun keuze zichtbaar op het arbeid-naar-keuze bord. De kring- en spelactiviteiten en het ontwikkelingsmateriaal in hoeken en kasten zijn gericht op het bieden van mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Het gaat om de volgende ontwikkelingsgebieden: sociaal- emotionele ontwikkeling, expressie, taalontwikkeling, voorbereidend rekenen, motorische ontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie en wereldoriëntatie. Als kinderen bijvoorbeeld in de poppenhoek spelen, dan zijn ze bezig met taalontwikkeling; als ze met een lottospel spelen, leren ze getallen en begrippen; als ze tekenen, dan zijn ze tegelijk met voorbereidend schrijven bezig. De verschillende leergebieden vloeien in elkaar over. Al spelend werken we zo aan de focusdoelen.. Dit is een ontwikkelingsvolgsysteem waarmee we in het schooljaar 2022-2023 gestart zijn. Het sluit aan bij de werkwijze van Spelerwijs.

Ondersteuning vanuit de vereniging

Sommige kinderen hebben een zeer specifieke onderwijsbehoefte, waarbij extra ondersteuning in school noodzakelijk is om hen een fijne plek te bieden op school. Voor deze kinderen is het mogelijk om een arrangement aan te vragen. Voorheen deden we dat bij de ‘commissie van arrangeren’ van ons samenwerkingsverband. Tegenwoordig worden de beschikbare gelden voor de arrangementen verdeeld over de besturen. Dat betekent dat we deze arrangementen nu bij onze eigen vereniging kunnen aanvragen. Zo zorgen we ervoor dat we snel en zonder al te veel bureaucratische handelingen de juiste zorg voor die kinderen beschikbaar hebben.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing van ons samenwerkingsverband beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.
We werken met het vijf-gelijke-dagen model. Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur -14.00 uur naar school. Per week krijgen onze leerlingen 25 uur onderwijs. Tussen de middag eten de leerlingen samen met de leerkracht. De kinderen gaan in de ochtend -en middagpauze een kwartier naar buiten.