Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders/verzorgers in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Daarvan bekostigen we:

 • Aanvullende activiteiten en bijzondere schoolmaterialen
 • Pasen
 • Koningsspelen
 • Schoolkampen
 • Kerst
 • Schoolreis
 • Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Vrijwillige ouderbijdrage

Groep 1 en 2: € 25,00
Groep 3 en 4: € 30,00
Groep 5: € 35,00
Groep 6: € 50,00
Groep 7 en 8: € 55,00

Voor het betalen van de ouderbijdrage vullen ouders/verzorgers een formulier voor automatische incasso in. In oktober zal de ouderbijdrage worden afgeschreven. Voor instromende leerlingen geldt de eerste week van januari, april en juli.

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet ingegaan voor de vrijwillige ouderbijdrage. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
 • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
 • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Tussen- en buitenschoolse opvang

In verband met ons vijf-gelijke-dagen model is er geen sprake van tussen- of buitenschoolse opvang. Er is geen opvang na schooltijd, tijdens vrije dagen en schoolvakanties. VSO en BSO regelen ouders/verzorgers zelf.