Onderwijsresultaten

Op de Krullevaar hebben we jaarlijks twee vaste toetsmomenten. Deze momenten zijn in januari en juni. Aan de hand van de behaalde resultaten in januari en juni worden Didactische Groeps Overzichten (DGO's) opgesteld. In deze didactische groepsoverzichten is aandacht voor de Citodoelen per half jaar. Om de kinderen nauwkeurig te volgen, is het van belang dat er tussenmetingen plaatsvinden. De tussenresultaten nemen een belangrijk plaats in bij het volgen van de ontwikkeling van onze kinderen. Wij gebruiken ze bij het evalueren van het kind en schooldoelen zoals die verwerkt zijn in onze didactische groepsoverzichten.

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De stamgroepleider geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de stamgroepleider? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Als school hebben wij gekozen voor de eindtoets van IEP.

Wij vinden dat deze toets het beste past bij ons onderwijs om de volgende redenen:
  • kinderen krijgen een positief gevoel bij deze toets, omdat deze altijd start met makkelijke opgaven. Hierdoor neemt de stress van kinderen af.
  • kinderen werken in een boekje. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van ICT.
  • door het werken in het boekje kunnen er geen fouten worden gemaakt door het verkeerd invullen van antwoorden op een apart antwoordenblad.
  • IEP vraagt naar juiste antwoorden en dit past bij hoe wij kinderen het onderwijs aanbieden.
  • IEP werkt met meerkeuzevragen, open en gesloten vragen.
  • IEP wordt in twee dagdelen afgenomen.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Toelichting op de resultaten

Onze stamgroepleiders adviseren niet alleen op opbrengsten van het laatste schooljaar in de bovenbouw. Zij gebruiken hiervoor ook het Cito-lovs die we gebruiken vanaf begin middenbouw. Op basis van deze gegevens, maar ook zaken als werkhouding en taakgerichtheid worden meegewogen in het plaatsingsadvies wat gegeven wordt aan het voortgezet onderwijs. Er gaan van onze school een vergelijkbaar percentage kinderen naar het voorgezet onderwijs van het RSG Wolfsbos als naar het Roelof van Echten College. Ook zijn er kinderen die buiten Hoogeveen naar het voortgezet onderwijs gaan.