Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.
Image

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

Op de Krullevaar staat de ontwikkeling van het kind centraal: ontwikkeling van hoofd (verstandelijk), hart (sociaal-emotioneel) en handen (creatief). Om een goede ontwikkeling van het kind te borgen, werken we elke dag systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. We doen dit met behulp van het kwaliteitszorginstrument 'Schoolmonitor'. Ook hebben we inzicht in de onderwijsbehoefte van de leerlingpopulatie. Jaarlijks worden de resultaten van de leerlingen geëvalueerd, evenals het onderwijsleerproces. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten en de kwaliteit van de onderwijsleerprocessen wordt geborgd. Ieder schooljaar worden de veranderingen in een jaarplan beschreven. Het schoolplan en het jaarplan liggen op school ter inzage.
Kwaliteitskenmerken voor ons onderwijs
 • De Krullevaar hanteert pedagogische uitgangspunten, waarbij het belangrijk geacht wordt dat kinderen zich ontwikkelen op basis van welbevinden en betrokkenheid.
 • De kinderen werken op hun eigen niveau en worden gestimuleerd naar beste kunnen te presteren.
 • De kinderen leren veelzijdig: samenwerken, communiceren, een ander helpen, creatieve oplossingen bedenken, organiseren, iets moois maken, goed kunnen luisteren, je mening durven geven en zelfstandigheid.
 • Kinderen leren om te gaan met verschillen.
 • De resultaten van ons onderwijs op gebied van lezen, taal, rekenen worden onder andere gemeten door de afname van Citotoetsen. Op de toetskalender staat wanneer dat gebeurt. De kinderen van eind bovenbouw maken de door het ministerie goedgekeurde IEP-toets.

Extra begeleiding

Onze school is een basisschool, dus we bieden onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Soms heeft een kind het nodig om wat langer over zijn schoolloopbaan te doen en dan wordt er een bouwverlenging gegeven.

Indien een kind wat meer zorg nodig heeft om te kunnen ontwikkelen dan kunt u als ouder/verzorger kijken naar ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze kunt u vinden op onze site www.pricoh.nl/dekrullevaar/ Op basis daarvan kunt u mogelijk al een inschatting maken of wij de zorg kunnen bieden welke uw kind nodig heeft. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd de school bellen voor informatie en samen kunnen we dan kijken of wij een passende school zijn voor uw kind.
Het kan zijn dat een kind minder vlot of anders ontwikkelt, maar het kan ook juist zijn dat het sneller ontwikkelt dan zijn leeftijdsgenoten. Soms merken ouders/verzorgers thuis wat aan hun kind of is het juist school die vragen heeft. We zullen dit altijd open en integer ter sprake brengen.
Met de intern begeleider zal een passende oplossing gezocht worden.
Indien we als school de zorg niet zelf kunnen bieden dan zoeken we met ouders/verzorgers naar een oplossing. De intern begeleider is hierbij de spil. De stamgroepleider consulteert de intern begeleider indien hij/zij zelf vragen heeft of samen met ouders/verzorgers ergens zorg over heeft. De intern begeleider kan dan interne of externe specialisten inschakelen om mee te denken. Heel soms moeten we constateren dat de school toch niet passend is voor een kind en is doorverwijzing naar een ander type onderwijs, zoals speciaal basisonderwijs nodig.

Kinderen met een hoge intelligentie

Is er sprake van vlot leren en mogelijke meer-of hoogbegaafdheid, dan past de school kwadranten toe om tegemoet te komen aan de leerbehoefte van deze kinderen:
 • Verbreding van de lesstof. Dit is wat anders dan versneld door het onderwijsaanbod gaan.
 • Dotato: meer- en hoogbegaafde kinderen kunnen onder specifieke voorwaarden meedoen aan een aantal dagdelen per jaar binnen het voortgezet onderwijs van het Roelof van Echten College in bepaalde vakken.
 • Plusgroep: binnen een basisschool wordt aan een aantal leerlingen 1 dagdeel per twee weken verrijkingsstof aangeboden. De rest van de week brengen de kinderen in hun eigen klas door. Hier volgen ze een compacte route van het reguliere werk met extra verrijkingsstof van de plusgroep.
Image

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
 • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
 • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
 • De inspectie. We leggen verantwoording af.
 • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
 • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Ondersteuningsteam

Binnen de school is er ook minimaal drie keer per jaar een driehoeksoverleg tussen intern begeleider, een medewerker van de GGD (jeugdverpleegkundige of jeugdarts) en een schoolmaatschappelijk werker (SMW’er). Het doel is om signalen van zorg bij elkaar te brengen, patronen te herkennen, duiden van problematiek en afstemmen of en welke hulp geboden kan worden. De inbrenger (school SMW of GGD) heeft vooraf toestemming gevraagd aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) of brengt de casus anoniem in. Zij koppelt na de bespreking de adviezen aan hen terug. Wanneer 4-jarigen aangemeld worden bij het basisonderwijs en er zorgen zijn over de ontwikkeling en/of veiligheid is er een brede warme overdracht door de JGZ, waarbij de ouder(s)/verzorger(s), intern begeleider, JGZ en SMW om de tafel gaan, eventueel aangevuld met andere hulpverlener(s).

Ondersteuning van het jonge kind

Het spel is gekozen als uitgangspunt voor alle activiteiten, omdat spel de sleutel is voor de brede ontwikkeling van het kind. Op deze leeftijd is het de geëigende manier om kinderen tot ontplooiing te laten komen. Samen spelen is daarbij een voorwaarde voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De schoolomgeving (het lokaal en het leerplein) speelt een grote rol om kinderen te prikkelen, zodat ze op onderzoek uitgaan. Tijd en ruimte voor spel is van niet te onderschatten waarde voor jonge kinderen. Tijdens het samenspelen in deze omgeving ontdekken de kinderen vanuit hun eigen belevingswereld steeds een stukje meer van de wereld om hen heen. Door middel van een digitaal keuzebord kunnen de kinderen zelf kiezen waar, met wat of met wie ze willen spelen. Ze worden gestimuleerd tot samenwerken. Het werken in belangstellingsthema’s bevordert hun interesse en betrokkenheid, waardoor het leerrendement toeneemt. De activiteiten die aangeboden worden, zijn afgeleid van de doelen die staan beschreven in de leerlijnen van het digitaal keuzebord.

Ondersteuning vanuit de vereniging

Sommige kinderen hebben een zeer specifieke onderwijsbehoefte, waarbij extra ondersteuning in school noodzakelijk is om hen een fijne plek te bieden op school. Voor deze kinderen is het mogelijk om een arrangement aan te vragen. Voorheen deden we dat bij de ‘commissie van arrangeren’ van ons samenwerkingsverband. Tegenwoordig worden de beschikbare gelden voor de arrangementen verdeeld over de besturen. Dat betekent dat we deze arrangementen nu bij onze eigen vereniging kunnen aanvragen. Zo zorgen we ervoor dat we snel en zonder al te veel bureaucratische handelingen de juiste zorg voor die kinderen beschikbaar hebben.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing van ons samenwerkingsverband beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Maandag: 8.30 uur – 14.00 uur
Dinsdag: 8.30 uur – 14.00 uur
Woensdag: 8.30 uur – 14.00 uur
Donderdag: 8.30 uur – 14.00 uur
Vrijdag: 8.30 uur – 14.00 uur