Jenaplanonderwijs: samen het leven leren

Op basis van gesprek, werk, spel en viering en de zeven kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs hebben wij voor onszelf, de school en voor de kinderen diverse doelen gesteld. Het Jenaplan is een concept waarbij relaties centraal staan:
 • de relatie van het kind met zichzelf;
 • de relatie van het kind met de ander en het andere;
 • de relatie van het kind met de wereld.
In het Jenaplanonderwijs staat niet de leerstof, maar het kind centraal. Ieder kind is uniek, ontwikkelt zich op geheel eigen wijze, heeft eigen unieke talenten en een eigen leerstijl. Dit betekent voor ons dat er een leef- en werkgemeenschap ontstaat:
 • waarin aandacht is voor de basisbehoeften van kinderen, zoals zorg voor hun gezondheid, beweging, structuur en duidelijkheid, veiligheid, geaccepteerd zijn, de behoefte aan uitdaging en creativiteit;
 • waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen: ontwikkeling van hoofd (verstandelijk), hart (sociaal-emotioneel) en handen (creatief). De basis hiervoor is dat er sprake is van welbevinden en betrokkenheid;
 • waarin bij het leren wordt uitgegaan van verschillen tussen kinderen: verschillen in inzicht, interesse, tempo, enzovoort;
 • waar ruimte is voor eigen leerdoelen van kinderen, waardoor kinderen mede-eigenaar zijn van hun leren;
 • waar kinderen worden gestimuleerd naar hun beste kunnen te presteren en dan niet alleen bij lezen, rekenen, schrijven, maar ook op andere gebieden: samenwerken, elkaar helpen, iets moois maken, iets organiseren, goed naar anderen kunnen luisteren en zelf je gedachten kunnen verwoorden;
 • waarin kinderen zelfstandigheid en weerbaarheid ontwikkelen;
 • waarin je leert zorg te hebben voor de ander en het andere (omgeving);
 • waar kinderen leren omgaan met hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden;
 • waar kinderen leren op een rechtvaardige en respectvolle manier met verschillen en tegenstellingen om te gaan.

Burgerschapsonderwijs

Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. Binnen PricoH beschouwen we burgerschapsonderwijs als integraal onderdeel van onze pedagogische opdracht. Bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie stimuleert dat mensen, jong en oud, in Nederland op een prettige manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daaraan bij door het bevorderen van kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat en het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn.