Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het organiseren van diverse activiteiten vragen we ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage van u. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de jaarlijkse informatiegids. De inning van de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats via automatische incasso, hiervoor krijgt u aan het begin van de schoolloopbaan van uw kind(eren) een SEPA-machtigingsformulier. Het bedrag wordt één keer per schooljaar afgeschreven, voorafgaand wordt een melding gedaan via de nieuwsberichten op het ouderportaal.

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet ingegaan voor de vrijwillige ouderbijdrage. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Tussen- en buitenschoolse opvang

In verband met ons vijf-gelijke-dagen model is er geen sprake van tussenschoolse opvang. Voor de buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar de button peuteropvang / bso op de website.