Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.
Image

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van het kind maken we gebruik van diverse instrumenten. Hierdoor krijgen we een goed overzicht van de ontwikkeling van uw kind(eren). De leerkracht bewaakt en evalueert het proces d.m.v. observaties, analyses van het schoolwerk en gedrag, methodeafhankelijke toetsen en gesprekken met kinderen en ouders.
Tevens worden alle leerlingen (groep 3 t/m 8) gevolgd met het leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld, voor rekenen, (begrijpend)lezen, spelling, taal, woordenschat en het Kanjer volg- en adviessysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Naar aanleiding van observaties en toets resultaten worden er groeps- en leerling besprekingen gehouden met de intern begeleider. Dit kan leiden tot actie voor de hele groep, een kleine groep of individuele leerlingen.

Extra begeleiding

Binnen de school hebben we te maken met verschillende niveaus van zorg: sommige kinderen hebben geen extra begeleiding nodig, voor andere is extra zorg noodzakelijk. Leerkrachten en interne begeleiders (IB‘ers) proberen voor al deze kinderen een zo optimaal mogelijk onderwijsproces gedurende de gehele basisschool te garanderen. Dit begint met het geven van goed onderwijs in de klas tot het bieden van speciale begeleiding op basis van het resultaat van uitgevoerd onderzoek. Het onderwijs binnen de groep wordt zo ingericht dat zoveel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen tegemoet wordt gekomen. We onderscheiden de volgende zorgniveaus: algemene zorg, extra zorg, speciale zorg na intern/extern onderzoek.

Kinderen met een hoge intelligentie

Voor die kinderen die nog meer aan kunnen en niet voldoende hebben aan het compacten & verrijken is er een ‘plusgroep’ aanwezig. Een gedeelte van een dagdeel per week komen deze kinderen bij elkaar om samen te werken aan pittige uitdagingen, waarbij het ‘leren leren’ een belangrijk doel is. Voor kinderen in groep 8 is er het Dotato- & Discovery-project in samenwerking met het Roelof van Echten college. De kinderen gaan ongeveer 10 woensdagen naar het voortgezet onderwijs om daar les te krijgen in een aantal uitdagende vakgebieden zoals wiskunde, science en vreemde talen. Met deze extra voorzieningen willen wij de kinderen die binnen het reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging krijgen extra prikkelen.
Image

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Ondersteuningsteam

De intern begeleiders hebben de taak de leerlingenzorg te coördineren, organiseren en te ontwikkelen binnen onze school. Zij zijn aanspreekpunt voor de groepsleerkrachten bij zorg over een kind of groep.

Ondersteuning van het jonge kind

De groepen 1 en 2 zijn zoveel mogelijk gecombineerde groepen 1/2 . Dit past goed bij onze visie op de jongste kinderen in de dalton-basisschool. Het biedt de kinderen veel ontwikkelingskansen, onder meer op het gebied van de zelfstandigheid / verantwoordelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling. Vanaf groep 3 werken we in principe in jaarklassen, waarbij kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten.

Ondersteuning vanuit de vereniging

Sommige kinderen hebben een zeer specifieke onderwijsbehoefte, waarbij extra ondersteuning in school noodzakelijk is om hen een fijne plek te bieden op school. Voor deze kinderen is het mogelijk om een arrangement aan te vragen. Voorheen deden we dat bij de ‘commissie van arrangeren’ van ons samenwerkingsverband. Tegenwoordig worden de beschikbare gelden voor de arrangementen verdeeld over de besturen. Dat betekent dat we deze arrangementen nu bij onze eigen vereniging kunnen aanvragen. Zo zorgen we ervoor dat we snel en zonder al te veel bureaucratische handelingen de juiste zorg voor die kinderen beschikbaar hebben.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing van ons samenwerkingsverband beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

We werken met het vijf-gelijke-dagen model. Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur -14.00 uur naar school. Tussen de middag eten alle kinderen samen met de leerkracht, in de klas, een broodje op school. Verder spelen alle kinderen twee keer per dag buiten, de kleuters hebben per dag ongeveer 1,5 uur speeltijd en vanaf groep 3 spelen ze 2 x 15 minuten buiten.