Waar staan wij voor?

Wij zijn een school waar kinderen gezien worden en waar we geloven in de unieke kracht van elk kind. Kinderen leren op onze school verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. Wij doen dat vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving, als basis voor ieder kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Ons beeld van kinderen en wat beloven wij?

We zien kinderen als zelfstandige jonge mensen, die eigenaarschap kunnen nemen voor hun eigen ontwikkeling in samenwerking met de ander.

Kinderen kunnen erop rekenen dat:
 • we ze zien, zoals ze zijn.
 • we ze begeleiden om het beste uit zichzelf te halen.
 • we ze leren samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.
 • we ze leren dat ze mogen zijn wie ze zijn met respect voor zichzelf, de ander en de omgeving.
 • we ze leren eigenaarschap te nemen voor hun eigen leerproces.

Ons beeld van ouders en wat beloven wij?

We zien ouders als (gespreks)partner, waarmee we vanuit wederzijds vertrouwen in gesprek zijn over de meest optimale ontwikkeling van hun kind(eren). Dit alles vanuit deskundigheid.

Ouders kunnen erop rekenen dat:
 • we ernaar streven om het beste uit hun kind(eren) te halen.
 • we deskundigheid en vakmanschap bieden.
 • we staan voor goed contact vanuit wederzijds respect, eerlijkheid en vertrouwen.
 • we ze actief betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

Burgerschapsvorming

Naast het leren rekenen, lezen en schrijven heeft de school ook als opdracht om kinderen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. We noemen deze voorbereiding op het ‘echte’ leven burgerschapsvorming en zien deze opdracht als een belangrijke kernopdracht van ons onderwijs. Maar wat is burgerschap? En hoe werken we daar aan? In deze schoolgids beschrijven we ons burgerschapsonderwijs in grote lijnen.
Burgerschapsonderwijs bestaat uit drie deelgebieden:
 1. Het bijbrengen van respect voor en kennis van basiswaarden van de democratische rechtsstaat en het handelen naar deze basiswaarden op school.
 2. het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving.
 3. het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
In de verschillende methodes die we op school gebruiken, denk hierbij aan de methodes voor de zaakvakken, onze godsdienstmethode, maar ook onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, zijn lessen opgenomen die specifiek gericht zijn op de genoemde deelgebieden. Op die manier bieden we kinderen de benodigde leerstof aan om zo de doelen rond burgerschapsvorming te behalen. Maar daarnaast zien we de school ook als een oefenplaats voor het leren samenleven. In de microsamenleving die een school is komen situaties voor die ook in de grote samenleving plaatsvinden. Er zijn verschillen tussen kinderen, in uiterljk, opvattingen en mogelijkheden, er wordt wel eens gepest, etc. De onderwijzers die werkzaam zijn op onze school zijn er op gericht om de momenten in een dag te herkennen waarbij dit soort zaken een rol spelen. Die momenten worden benut door met de leerlingen in gesprek te gaan en vervolgens te reflecteren op dat wat heeft plaatsgevonden. Zo werken kinderen aan vaardigheden als kritisch denken en uitkomen voor je mening. Maar zo komen waarden als verdraagzaamheid, en het beginsel van gelijkheid aan bod.