’t Kofschip is een christelijke basisschool voor daltononderwijs. We zijn een open christelijke school waar alle kinderen welkom zijn. Vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit bieden wij kinderen een positief en veilig schoolklimaat. Wij leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan, waarbij de bijbel onze inspiratie bron is. Onze identiteit wordt met name gestalte gegeven door ons dagelijks handelen, op deze manier geven we inhoud aan onze normen en waarden.

’t Kofschip is een daltonschool. Het daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden:

1. Samenwerking
We leren van en met elkaar, hierdoor leren we omgaan met elkaar, naar elkaar te luisteren en we leren elkaar te helpen. Hierdoor ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren.

2. Vrijheid en verantwoordelijkheid
Binnen de grenzen van de schoolregels en schoolafspraken leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar eigen gedrag. De opgegeven leerstof, de eisen die daaraan worden gesteld en de tijdslimiet vormen de grenzen waarbinnen de kinderen hun vrijheid leren te gebruiken. De leerkracht biedt structuur om deze vrijheid binnen de grenzen te leren hanteren.
3. Effectiviteit
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.

4. Zelfstandigheid
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. We leren kinderen doelgericht te werken en keuzes te maken. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken.

5. Reflectie
Nadenken over je eigen werk en je eigen gedrag.

Bovenstaande kernwaarden vormen de uitgangspunten van ons daltononderwijs. We scheppen ruimte en geven de kinderen de gelegenheid om zelfstandig en/of samen te werken aan een afgesproken doel (taak). Ons daltononderwijs moet voorbereiden op een leven lang leren en willen leren. Een daltonschool biedt dezelfde leerstof aan als op elke basisschool, alleen de manier waarop de leerstof wordt verwerkt doet recht aan bovengenoemde kernwaarden. Dalton is “a way of life”. We hopen dat ouders in hun opvoeding thuis deze kernwaarden ook waardevol vinden en er aandacht zullen besteden