Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt. Daarom vraagt de OR aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Hiervan worden activiteiten zoals het Sinterklaas- en kerstfeest, schoolreisjes, schoolkamp groep 8, ijsjes op een warme dag, een kleinigheidje voor zieken, excursies betaald. Wanneer er niet voldoende ouderbijdrage binnenkomt, kunnen er een hoop leuke dingen niet doorgaan. Op de ouderavond legt de penningmeester van de OR verantwoording af.

Graag ontvangen we de ouderbijdrage vóór 1 oktober op rekening;
NL27 RABO 0329081381
t.n.v. Stichting Pecunia inz. J. van Stolbergschool
o.v.v. naam van kind en de groep.

U betaalt maximaal € 90,- per gezin. Mocht dit te veel zijn om in een keer te betalen, dan kunt u in termijnen betalen. Ook dan ontvangen wij graag voor 1 oktober de eerste termijn. Mochten wij na 1 oktober nog geen betaling hebben ontvangen, zal de penningmeester van de OR contact met u opnemen. Als uw kind na 1 januari op school is gekomen, betaalt u de helft van de ouderbijdrage.


Jaarlijkse kosten
Groep 1 t/m 7: € 30,- per kind.
Na kerstvakantie: € 15,- per kind.
Groep 8 € 50,- per kind.
Na de kerstvakantie: €35,- (helft van € 30 + € 20 kamp) per kind.

Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Tussen- en buitenschoolse opvang

Wij werken met het vijf-gelijke-dagen mode. De kinderen lunchen samen in het lokaal. U betaalt dus geen overblijfkosten. Er is geen buitenschoolse voorziening op onze locatie.