Onderwijsresultaten

De resultaten van ons onderwijs lezen we af aan de methodegebonden toetsen en de Cito-toetsen. Na elke toetsperiode worden de resultaten zowel per leerkracht als in de teamvergadering besproken. De kinderen uit groep 8 doet jaarlijks mee aan de eindtoets. De resultaten van de afgelopen jaren lagen op het gemiddelde.

De resultaten zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie (www.inspectie.nl). Voor het welbevinden van de kinderen nemen we in alle groepen twee keer per jaar de SCOL-lijst af. Aan de hand van deze gegevens richten we onder meer onze groepen in en stellen we zo nodig een handelingsplan op. Het kan voorkomen dat we deze gegevens met het schoolmaatschappelijk werk of een andere professional bespreken om daarna in gesprek te gaan met de betreffende ouders.

Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van 4 jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat jaarlijks met het hele team wordt geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt collega’s en ouders gevraagd een enquête in te vullen. Uit deze uitkomst halen we verbeteronderwerpen voor het schoolplan.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:
Image

Toelichting op de resultaten

Begin groep 8 komen de leerkrachten van groep 7, 8, de intern begeleider en de directeur tot een voorlopig schooladvies. Alle schooltypes worden behandeld en de kinderen stellen zichzelf de vraag: kan ik met mijn eigenschappen en vaardigheden uit de voeten op die school?