Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

De leerkracht signaleert op basis van observaties en/of methodegebonden toetsen dat er sprake is van enige zorg. Het gaat om een hiaat of probleem dat duidelijk is en welke de leerkracht snel kan oplossen. De leerkracht biedt passende hulp. De extra zorg voor uw kind kan bestaan uit extra persoonlijke aandacht, gerichte individuele instructie tijdens zelfstandig werken en/of aanpassing van de hoeveelheid werk.

Extra begeleiding

We willen graag, dat elk kind zich prettig voelt en de kans krijgt zich te ontplooien binnen zijn eigen mogelijkheden. Daarom zijn we extra oplettend, wanneer we merken, dat een kind bijvoorbeeld minder goed meekomt in de groep of juist flink boven het gemiddelde niveau werkt. Alert zijn we ook, wanneer een kind geen zin meer heeft om naar school te gaan en zich “lastig” gedraagt. Op dat moment bekijken we, of het kind extra aandacht nodig heeft of een andere benadering vereist. Eerst proberen we binnen de groep tijd voor uw kind vrij te maken om extra aandacht te geven aan zijn problemen met de leerstof of om met hem te praten over wat hem dwars zit. Als duidelijk wordt, dat deze hulp niet voldoende is, schakelt de leerkracht onze interne begeleider (IB’ er) in.

Kinderen met een hoge intelligentie

Voor die kinderen die nog meer aan kunnen en niet voldoende hebben aan het compacten & verrijken is er een ‘plusgroep’ aanwezig. Eén dagdeel per week komen deze kinderen bij elkaar om samen te werken aan pittige uitdagingen, waarbij het ‘leren leren’ een belangrijk doel is. Voor kinderen in groep 8 is er het Dotato- & Discovery-project in samenwerking met het Roelof van Echten college. Eén woensdag in de twee weken gaan deze kinderen naar het voortgezet onderwijs om daar les te krijgen in een aantal uitdagende vakgebieden zoals wiskunde, science en vreemde talen. Met deze extra voorzieningen willen wij de kinderen die binnen het reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging krijgen extra prikkelen.

Kwadraat

Het Kwadraatonderwijs wordt gegeven op de Krullevaar en valt als zodanig onder het samenwerkingsverband PO 2203 afdeling Hoogeveen. Er wordt in beginsel van uitgegaan dat hoogbegaafde leerlingen een juist afgestemd onderwijsprogramma kunnen volgen binnen de basisondersteuning van een basisschool. De Kwadraatafdeling van de Krullevaar (PricoH) is een speciale afdeling voor hoogbegaafde leerlingen, waarvan de onderwijsbehoeften de in het reguliere onderwijs aanwezige mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen overstijgen. De belemmeringen van deze leerlingen vloeien voort uit of worden versterkt door de hoge begaafdheid.
Image

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze webiste. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Ondersteuningsteam

Als de groepsleerkracht constateert dat eigen oplossingen niet werken, vraagt deze ondersteuning bij de intern begeleider en/of directeur. Bij hardnekkiger problemen wordt een specifiek, individueel handelingsplan opgesteld. Dit wordt ten minste een half jaar uitgevoerd en geëvalueerd.

Ondersteuning van het jonge kind

We proberen de kleutergroepen niet te groot te maken. Mocht het nodig zijn dan krijgen kleuters extra (taal)ondersteuning door de onderwijsassistent of stagiaires. We zijn blij met deze extra handen in de klas.

Arrangement

Ons streven is om voor alle kinderen thuisnabij passend onderwijs te bieden. Bij de aanmelding zal op basis van de hulpvragen van het kind, de mogelijkheden van de school (personeel, ruimte, materieel) en de afstemming daartussen worden bezien of de school in staat is een kwalitatief goede plek voor deze leerling te bieden.

Commissie Arrangeren

Als de geboden hulp binnen het basisarrangement van onze school niet toereikend is om onze leerling voldoende te helpen, kan er door de school een aanvraag worden gedaan bij de Commissie Arrangeren (CA) voor een arrangement. Hierbij nemen we in acht dat voor de zogenaamde lichte arrangementen geen aanvraag gedaan kan worden. Deze gelden worden naar leerlingaantal verdeeld over de scholen en zijn als zodanig opgenomen in het zorgbudget van de school. (Samenwerkingsverband PO 2203)
Voordat er een arrangement aangevraagd kan worden, gaat de CA ervanuit dat onderstaand voortraject zorgvuldig is doorlopen.
  1. De groepsleerkracht neemt verantwoorde afstemmingsbeslissingen op grond van observatiegegevens, aangevuld met de analyse van toetsgegevens;
  2. Bij gesignaleerde afstemmingsproblemen geeft de groepsleerkracht extra aandacht en/of ondersteuning;
  3. Als de groepsleerkracht constateert dat eigen oplossingen niet werken, vraagt deze ondersteuning bij de intern begeleider en/of directeur. Bij hardnekkiger problemen wordt een specifiek, individueel handelingsplan opgesteld. Dit wordt ten minste een half jaar uitgevoerd en geëvalueerd.
Als de school een arrangement krijgt toegewezen, wordt de vergoeding vastgesteld met een begin- en einddatum. De school evalueert twee maanden voor de einddatum de effecten van het arrangement en kan op eigen initiatief verlenging vragen van het arrangement. De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich meebrengen dan de normbespreking van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de Commissie Arrangeren het dossier toewijzen aan de Commissie

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Zorgplicht

De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich meebrengen dan de normbespreking van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de Commissie Arrangeren het dossier toewijzen aan de Commissie Toewijzing.

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.
We werken met het vijf-gelijke-dagen model. Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur -14.00 uur naar school. Tussen de middag eten ze samen in het lokaal en gaan twee keer per dag een moment naar buiten. Op deze manier creëren we rust en regelmaat.