Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks wordt van de ouders/verzorgers per kind een vrijwillige bijdrage gevraagd; de ouderbijdrage. Dit wordt gebruikt voor zaken die niet door de overheid worden betaald. Te denken valt aan activiteiten zoals het schoolreisje, het schoolkamp, afscheid groep acht (musical), sportactiviteiten, zomerfeest, Koningsspelen, onkosten bij vieringen (kerst, Pasen), Voor-elkaarfeest. Ook wordt de tussenschoolse opvang hiervan bekostigd. We proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt waarin staat waaraan het geld wordt besteed. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van de ouders. Het betalen van de vrijwillige bijdrage is geen voorwaarde voor toelating van uw kind. De MR stelt jaarlijks de ouderbijdrage vast. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders een brief met daarin informatie omtrent het overmaken van de ouderbijdrage. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt echter in geen geval tot uitsluiting van deelname aan activiteiten.

Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Tussen- en buitenschoolse opvang

Op vrijwillige basis werken ouders mee aan het overblijven tussen de middag. Een leerkracht is altijd eindverantwoordelijk. Tussen de middag gelden dezelfde regels en afspraken met betrekking tot pleinwacht als in de ochtendpauze.

De pauzetijden zijn als volgt:
Groep 3, 5 en 7: 11.45 uur – 12.15 uur
Groep 1, 2, 4, 6 en 8: 12:15 uur – 12.45 uur

We zorgen ervoor dat we om respectievelijk 12:15 uur en 12.45 uur kunnen starten met het middagprogramma. Ouders die meedraaien tijdens het overblijven (TSO) leveren een Verklaring Omtrent Gedrag in op school.