Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

Op school vervult onze intern begeleider (IB’er) een spilfunctie voor wat betreft de zorg voor onze leerlingen. De IB’er coördineert en overziet de gehele leerlingenzorg, zoals toetsen, diagnosticeren en hulp aan leerlingen. Ook begeleidt zij leerkrachten in het verlenen van die hulp in de groep. Verder overlegt zij met ouders of instanties buiten de school. De IB’er neemt ook deel aan een platform van interne begeleiders uit onze vereniging. In het kader van Passend Onderwijs horen wij bij het samenwerkingsverband 22.03, afdeling Hoogeveen. Vanuit de vereniging en het samenwerkingsverband bestaat de mogelijkheid tot het inschakelen van externe deskundigen.

Extra begeleiding

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich goed voelt en van daaruit de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Wanneer dat niet het geval is, kan het zijn dat het kind niet goed mee kan komen met de groep of juist meer aan kan. Wanneer een kind afwijkend gedrag vertoont zijn dit voor ons ook signalen. Op dat moment bekijken we, of het kind extra aandacht nodig heeft of een andere benadering vereist. Eerst proberen we binnen de groep tijd voor uw kind vrij te maken om extra aandacht te geven aan zijn problemen met de leerstof of om met hem te praten over wat hem dwars zit. Als duidelijk wordt, dat deze hulp niet voldoende is, schakelt de leerkracht onze IB’er in.

Kinderen met een hoge intelligentie

Voor die kinderen die nog meer aan kunnen en niet voldoende hebben aan het compacten & verrijken is er een ‘plusgroep’ aanwezig. Eén dagdeel per week komen deze kinderen bij elkaar om samen te werken aan pittige uitdagingen, waarbij het ‘leren leren’ een belangrijk doel is. Voor kinderen in groep 8 is er het Dotato- & Discovery-project in samenwerking met het Roelof van Echten college. Eén woensdag in de twee weken gaan deze kinderen naar het voortgezet onderwijs om daar les te krijgen in een aantal uitdagende vakgebieden zoals wiskunde, science en vreemde talen. Met deze extra voorzieningen willen wij de kinderen die binnen het reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging krijgen extra prikkelen.
Image

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Ondersteuningsteam

Binnen de school is er ook minimaal drie keer per jaar een driehoeksoverleg tussen intern begeleider, een medewerker van de GGD (jeugdverpleegkundige of jeugdarts) en een schoolmaatschappelijk werker. Het doel is om signalen van zorg bij elkaar te brengen, patronen te herkennen, duiden van problematiek en afstemmen of en welke hulp geboden kan worden. De inbrenger (school SMW of GGD) heeft vooraf toestemming gevraagd aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) of brengt de casus anoniem in. Zij koppelt na de bespreking de adviezen aan hen terug.

Ondersteuning van het jonge kind

In groep 1 en 2 wordt er een beredeneerd aanbod geboden voor de ontwikkeling van de kinderen. We vinden het vanuit onze visie belangrijk dat kleuters spelenderwijs leren. We maken gebruik van het kleuterobservatiesysteem BOSOS. Dit observatiesysteem helpt om te komen tot een passend beredeneerd aanbod. We werken vanuit verschillende speel- en leerhoeken. Middels een planbord kiezen de kinderen de activiteiten die ze die dag gaan doen. Bij de kleuters wordt de basis gelegd voor lezen, schrijven en rekenen. We scheppen voorwaarden, bieden materialen aan en laten de kinderen deelnemen aan activiteiten, waarbij ze op deze gebieden zelf ontdekkend en zichzelf ontwikkelend bezig kunnen zijn.

Ondersteuning vanuit de vereniging

Sommige kinderen hebben een zeer specifieke onderwijsbehoefte, waarbij extra ondersteuning in school noodzakelijk is om hen een fijne plek te bieden op school. Voor deze kinderen is het mogelijk om een arrangement aan te vragen. Voorheen deden we dat bij de ‘commissie van arrangeren’ van ons samenwerkingsverband. Tegenwoordig worden de beschikbare gelden voor de arrangementen verdeeld over de besturen. Dat betekent dat we deze arrangementen nu bij onze eigen vereniging kunnen aanvragen. Zo zorgen we ervoor dat we snel en zonder al te veel bureaucratische handelingen de juiste zorg voor die kinderen beschikbaar hebben.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing van ons samenwerkingsverband beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

We werken op school met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school overblijven. De kinderen eten in de klas en spelen daarnaast een kwartier buiten. Dit alles onder begeleiding van de Tussen Schoolse Opvang (TSO).

De schooltijden zijn:
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 14.30 uur
  • woensdag (groep 3 t/m 8) 08.30 - 12.00 uur
  • Op woensdag zijn groep 1 en 2 vrij.