Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te reflecteren op ons onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

Op school vervult onze intern begeleider (IB’er) een spilfunctie voor wat betreft de zorg voor onze leerlingen. De IB’er coördineert en overziet de gehele leerlingenzorg, zoals toetsen, diagnosticeren en hulp aan leerlingen. Ook begeleidt zij leerkrachten in het verlenen van die hulp in de groep. Verder overlegt zij met ouders of instanties buiten de school. De IB’er neemt ook deel aan een platform van interne begeleiders uit onze vereniging. In het kader van Passend Onderwijs horen wij bij het samenwerkingsverband 22.03, afdeling Hoogeveen. Vanuit de vereniging en het samenwerkingsverband bestaat de mogelijkheid tot het inschakelen van externe deskundigen.

Extra begeleiding

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich goed voelt en van daaruit de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Wanneer dat niet het geval is, kan het zijn dat het kind niet goed mee kan komen met de groep of juist meer aan kan. Wanneer een kind afwijkend gedrag vertoont zijn dit voor ons ook signalen. Op dat moment bekijken we, of het kind extra aandacht nodig heeft of een andere benadering vereist. Eerst proberen we binnen de groep tijd voor uw kind vrij te maken om extra aandacht te geven aan zijn problemen met de leerstof of om met hem te praten over wat hem dwars zit. Als duidelijk wordt, dat deze hulp niet voldoende is, schakelt de leerkracht onze IB’er in.

Kinderen met een hoge intelligentie

Voor die kinderen die nog meer aan kunnen en niet voldoende hebben aan het compacten & verrijken is er een ‘plusgroep’ aanwezig. Eén dagdeel per week komen deze kinderen bij elkaar om samen te werken aan pittige uitdagingen, waarbij het ‘leren leren’ een belangrijk doel is. Voor kinderen in groep 8 is er het Dotato- & Discovery-project in samenwerking met het Roelof van Echten college. Eén woensdag in de twee weken gaan deze kinderen naar het voortgezet onderwijs om daar les te krijgen in een aantal uitdagende vakgebieden zoals wiskunde, science en vreemde talen. Met deze extra voorzieningen willen wij de kinderen die binnen het reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging krijgen extra prikkelen.

Kwadraat

Het Kwadraatonderwijs wordt gegeven op de Krullevaar en valt als zodanig onder het samenwerkingsverband PO 2203 afdeling Hoogeveen. Er wordt in beginsel van uitgegaan dat hoogbegaafde leerlingen een juist afgestemd onderwijsprogramma kunnen volgen binnen de basisondersteuning van een basisschool. De Kwadraatafdeling van de Krullevaar (PricoH) is een speciale afdeling voor hoogbegaafde leerlingen, waarvan de onderwijsbehoeften de in het reguliere onderwijs aanwezige mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen overstijgen. De belemmeringen van deze leerlingen vloeien voort uit of worden versterkt door de hoge begaafdheid.
Image

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  • De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze webiste. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Image

Ondersteuningsteam

Binnen de school is er ook minimaal drie keer per jaar een driehoeksoverleg tussen intern begeleider, een medewerker van de GGD (jeugdverpleegkundige of jeugdarts) en een schoolmaatschappelijk werker. Het doel is om signalen van zorg bij elkaar te brengen, patronen te herkennen, duiden van problematiek en afstemmen of en welke hulp geboden kan worden. De inbrenger (school SMW of GGD) heeft vooraf toestemming gevraagd aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) of brengt de casus anoniem in. Zij koppelt na de bespreking de adviezen aan hen terug.

Ondersteuning van het jonge kind

In groep 1 en 2 wordt er een beredeneerd aanbod geboden voor de ontwikkeling van de kinderen. We vinden het vanuit onze visie belangrijk dat kleuters spelenderwijs leren. We maken gebruik van het kleuterobservatiesysteem BOSOS. Dit observatiesysteem helpt om te komen tot een passend beredeneerd aanbod. We werken vanuit verschillende speel- en leerhoeken. Middels een planbord kiezen de kinderen de activiteiten die ze die dag gaan doen. Bij de kleuters wordt de basis gelegd voor lezen, schrijven en rekenen. We scheppen voorwaarden, bieden materialen aan en laten de kinderen deelnemen aan activiteiten, waarbij ze op deze gebieden zelf ontdekkend en zichzelf ontwikkelend bezig kunnen zijn.

Arrangement

Ons streven is om voor alle kinderen thuisnabij passend onderwijs te bieden. Bij de aanmelding zal op basis van de hulpvragen van het kind, de mogelijkheden van de school (personeel, ruimte, materieel) en de afstemming daartussen worden bezien of de school in staat is een kwalitatief goede plek voor deze leerling te bieden.

Commissie Arrangeren

Als de geboden hulp binnen het basisarrangement van onze school niet toereikend is om onze leerling voldoende te helpen, kan er door de school een aanvraag worden gedaan bij de Commissie Arrangeren (CA) voor een arrangement. Hierbij nemen we in acht dat voor de zogenaamde lichte arrangementen geen aanvraag gedaan kan worden. Deze gelden worden naar leerlingaantal verdeeld over de scholen en zijn als zodanig opgenomen in het zorgbudget van de school. (Samenwerkingsverband PO 2203)
Voordat er een arrangement aangevraagd kan worden, gaat de CA ervanuit dat onderstaand voortraject zorgvuldig is doorlopen.
  1. De groepsleerkracht neemt verantwoorde afstemmingsbeslissingen op grond van observatiegegevens, aangevuld met de analyse van toetsgegevens;
  2. Bij gesignaleerde afstemmingsproblemen geeft de groepsleerkracht extra aandacht en/of ondersteuning;
  3. Als de groepsleerkracht constateert dat eigen oplossingen niet werken, vraagt deze ondersteuning bij de intern begeleider en/of directeur. Bij hardnekkiger problemen wordt een specifiek, individueel handelingsplan opgesteld. Dit wordt ten minste een half jaar uitgevoerd en geëvalueerd.
Als de school een arrangement krijgt toegewezen, wordt de vergoeding vastgesteld met een begin- en einddatum. De school evalueert twee maanden voor de einddatum de effecten van het arrangement en kan op eigen initiatief verlenging vragen van het arrangement. De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich meebrengen dan de normbespreking van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de Commissie Arrangeren het dossier toewijzen aan de Commissie

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

De Commissie Toewijzing beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Zorgplicht

De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich meebrengen dan de normbespreking van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de Commissie Arrangeren het dossier toewijzen aan de Commissie Toewijzing.

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.
We werken op school met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school overblijven. De kinderen eten in de klas en spelen daarnaast een kwartier buiten. Dit alles onder begeleiding van de Tussen Schoolse Opvang (TSO).

De schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 14.30 uur
woensdag (groep 3 t/m 8) 08.30 - 12.00 uur
Op woensdag zijn groep 1 en 2 vrij.

Om 08.25 uur gaat de bel. We doen dit om de onderwijstijd zo optimaal mogelijk te benutten. Het is onze plicht om daadwerkelijk om 08.30 uur te starten. De kinderen van groep 1 mogen het gehele jaar vanaf 08.20 uur onder begeleiding van ouder(s)/ verzorger(s) naar binnen. De kinderen van groep 2 mogen dit tot de herfstvakantie. Vanaf dat moment bouwen we dit voor deze groep af en gaan de kinderen met de leerkracht naar binnen op het moment dat de eerste bel is gegaan.