Missie (waar staan we voor)

Wij bieden onze kinderen passend en uitdagend onderwijs van deze tijd.
Wij kennen de waarde van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus Christus en leven deze voor aan de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd: “Opdat ze hun hoop op God zouden stellen en Zijn daden niet vergeten.” (Ps. 78).

Visie (waar gaan we voor)

Wij geloven in onderwijs dat kinderen leert zich te verwonderen over de schepping, de leefwereld om hen heen. Onderwijs dat kinderen uitdaagt om vaardigheden en kennis te vergroten en rekening houdt met het unieke karakter van ieder kind.

Wij geloven in onderwijs dat kinderen leert een zelfstandige, lerende en reflecterende houding te hebben. Onderwijs dat kinderen leert om bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor deze keuzes en de dingen die ze doen en zeggen.

Het is onze opdracht om het kind te helpen zich te ontwikkelen als mens: op persoonlijk, sociaal en cognitief vlak. Hierbij streven wij naar een zo hoog mogelijk eindresultaat.
Image

Burgerschap

Ons onderwijs in actief burgerschap wordt integraal aangeboden. Het wordt niet aangeboden als apart schoolvak, maar is verweven in ons onderwijs. We hebben dat beschreven in een visiedocument over burgerschap. We bouwen aan actief burgerschap, normen en waarden, integratie en sociale cohesie (enz.), omdat de school midden in de maatschappij staat. Daarbij hebben de leerkrachten direct en dagelijks contact met de leerlingen en hun ouders.

Wij geloven dat ieder mens niet alleen voor zichzelf leeft, maar ook (om zorg te dragen) voor en met anderen.

Wij geloven dat we de Bijbelse opdracht hebben om zorg te dragen:
 1. Voor de natuur en onze omgeving, Genesis 1:26
  God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
 2. Voor onze medemens, Exodus 20:12-16 en Mattheüs 22:36-40:
  Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af.
  ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
 3. Voor publieke, onze en andermans bezittingen, Exodus 20:17:
  Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
 4. Voor vluchtelingen en vreemdelingen, Leviticus 19:34
  Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.