Klachten en veiligheid

Wat te doen bij conflicten?

Alle medewerkers van PricoH doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient. Toch kan het voorkomen dat u in sommige gevallen niet tevreden bent over de werkwijze of keuzes die gemaakt worden. U kunt dan een klacht indienen.

We kennen drie niveaus:
  • de school
  • het bestuur
  • een externe klachtenprocedure

Klachtenregeling

In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat “klanten” niet tevreden zijn. Dat kan ook bij ons voorkomen. Veelal berusten klachten op miscommunicatie tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om in geval van klachten de volgende stappen te ondernemen.

Stap 1

Leg uw probleem zo snel mogelijk voor aan de leerkracht. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen gezocht naar een oplossing/aanpak. Het is daarbij belangrijk om geduld te hebben en de leerkracht de tijd te geven een oplossing uit te werken en een aanpak uit te proberen.

Stap 2

Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, weer contact opnemen met de leerkracht. Samen weer zoeken naar een oplossing. Komt u er niet uit, ga naar stap 3.

Stap 3

Leg uw klacht voor aan de directeur van de school. U zoekt samen met de directeur naar een oplossing. In sommige gevallen is een gesprek tussen u, de leerkracht en de directeur een oplossing. Ook bij deze stap is het belangrijk om geduld te hebben en de directeur de tijd te geven een oplossing uit te werken en een aanpak uit te proberen. Geen resultaat? Leg dan uw klacht neer bij het bestuur.
Wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie of geweld, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon.

Extern vertrouwenspersoon
Margriet Oosterhof
tel.: 06-18586003
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geschillencommissie

Geschillencommissies bijzonder onderwijs
Postbus 394, 3440 AJ Woerden
T 070-3861697 (van 10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Image

Agressie, geweld en seksuele intimidatie

Een veilige en vertrouwde omgeving is een voorwaarde voor goed basisonderwijs. Een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigenwaarde.
Leerlingen moeten met plezier naar school kunnen gaan en daarom werken we voortdurend aan een goede sfeer. Leerlingen moeten zich aanvaard en gerespecteerd voelen door andere kinderen en leerkrachten. De leerlingen zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor de sfeer op school. De leerkrachten bespreken binnen de groep regelmatig hoe we met elkaar omgaan. Als school nemen wij duidelijk stelling tegen pesten. Ook het komende schooljaar laten wij zien dat pesten niet getolereerd wordt. In de tweede schoolweek na de grote vakantie spreken we met de leerlingen in de groep uitgebreid over de regels en het verschil tussen plagen en pesten. Daarna worden met de leerlingen regels voor de groep opgesteld en een missie voor dit schooljaar. Aan de regels dienen kinderen, leerkrachten en ouders zich te houden.

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Onze intern begeleider Femke Snel is onze Kanjercoördinator/coördinator sociale veiligheidsbeleid. De groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) is/zijn het aanspreekpunt voor ouders en kinderen als kinderen gepest worden.

Schorsing en verwijdering

In samenspraak met het bestuur van Pricoh en de GMR heeft de school duidelijke regels opgesteld voor time-outs, schorsing en verwijdering op grond van ontoelaatbaar gedrag. De directeur van de school kan een leerling voor een periode van ten hoogste twee dagen verwijderen (time-out) en voor ten hoogste drie maal één week schorsen.

Time-out

Bij een time-out worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek, waarvan een verslag wordt gemaakt, met daarin in ieder geval afspraken voor de toekomst. Het bevoegd gezag van een school kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling. Voordat een besluit daarover genomen wordt, moet het bevoegd gezag de leerling en diens ouders in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Schorsing en verwijdering van een leerling vindt alleen plaats nadat aan de vastgestelde zorgvuldigheidseisen, conform de regeling schoolverzuim, is voldaan.

Onder ontoelaatbaar gedrag, en in aanmerking komend voor een vorm van schorsing, rekenen wij:
  • het regelmatig niet willen luisteren naar de leerkrachten;
  • weigeren deel te nemen aan schoolactiviteiten;
  • een grote mond hebben of brutaal zijn;
  • beledigen, vloeken, schelden, bedreigen;
  • agressief gedrag, vechten, slaan en schoppen, het vertonen van pestgedrag;
  • vandalisme, vernielingen, diefstal;
  • regelmatig te laat op school komen.
Van ouders verwachten wij dat zij zich ook aan de gedragsregels van school houden. In geval van ontoelaatbaar gedrag, in de lijn zoals hierboven aangegeven, kan de directie vergelijkbare sancties, zoals beschreven in dit protocol, op ouders toepassen.

Arbo en veiligheid

We willen op school kwalitatief goed onderwijs geven op een plek die veilig is voor iedereen, zodat er met plezier geleerd, gewerkt en gespeeld kan worden. Dat betekent enerzijds dat de school de kans op fysiek gevaar zoveel mogelijk uitsluit en anderzijds dat de school maatregelen neemt tegen sociale onveiligheid. Hiermee waarborgen we een gezond en veilig schoolklimaat. Er zijn diverse maatregelen en afspraken gemaakt die zijn vastgelegd. Daarnaast beschikt de school over een Arbo-coördinator en een aantal EHBO/BHV’ers. Zij zorgen samen voor het oefenen van ontruimingen en nascholing op het gebied van BHV. De school en het schoolplein zijn rookvrij, wat betekent dat het roken daar niet toegestaan wordt voor medewerkers, ouders of derden tijdens school-gerelateerde activiteiten.

Elke basisschool wordt regelmatig gecontroleerd op veiligheid. De aandachtspunten die uit die keuring komen, verwerken wij jaarlijks in ons Arboplan. Elk jaar evalueren wij ons plan en maken vervolgens weer een nieuw plan.

Verzekering

PricoH heeft voor alle scholen via Verus (belangenorganisatie Christelijk Primair Onderwijs) de volgende verzekeringen ondergebracht:

Collectieve ongevallenverzekering
Alle leerlingen, personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers van de school zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. De ongevallenverzekering is geldig gedurende alle schoolactiviteiten met inbegrip van bijvoorbeeld schoolreizen en excursies. Op de ongevallendekking is het rechtstreeks van huis naar school reizen en andersom door de leerlingen meeverzekerd. De dekking voor medische en tandheelkundige kosten is altijd aanvullend op de eigen verzekeringen.

Aansprakelijkheid
Uiteraard heeft de school zorg voor de leerlingen tijdens schooltijd. Dit betekent niet dat de school ook aansprakelijk is voor alles wat tijdens schooltijd gebeurt. De school is alleen aansprakelijk indien er sprake is van onrechtmatig handelen of nalaten door de school. Bij schade zal de benadeelde moeten aantonen dat hier sprake van is. Veelal is er sprake van eigen verantwoordelijkheid, denk aan een zoekgeraakte telefoon, kapotte bril door gym etc. In dit soort gevallen is de school niet aansprakelijk.